Menu
Вторник, 28 Август 2018 19:44

309.92 лева е линията на бедност за област Смолян през 2017 г.

Публикувана от Прочетена 2234 пъти
Линия на бедност през 2017г по области Линия на бедност през 2017г по области

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.

Оценка на бедността

През 2017 г. линията на бедност за област Смолян e 309.92 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 20.9% от населението на областта.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 3.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 1.4 процентни пункта.
Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2017 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.9 до 31.1%, или с 10.2 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 48.6%, или с 27.7 процентни пункта.

Материални лишения на домакинствата

В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности. За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги (табл. 2).

Показатели за материални лишения през 2017 година в област Смолян

Въпроси към домакинството, свързани с ограничения Лица с ограничения - бр. Относителен дял от населението - %
Имало ли е домакинството затруднения при плащането навреме на следните разходи за жилището: 35 006 32.0%
● Заем за покупка на жилището, в което живее домакинството
● Наем за жилището, в което живее домакинството
● Текущи разходи за ток, вода, отопление (без разходи за телефон)
● Вноски за погасяване на кредити
Може ли домакинството да си позволи, ако желае, едноседмична почивка извън дома 66 251 60.5%
Може ли домакинството да си позволи, ако желае, консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден 55 505 50.7%
Може ли домакинството да посрещне със собствени средства неочаквани финансови разходи (неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) 71 062 64.9%
Притежава ли домакинството телефон (вкл. мобилен) 1 619 1.5%
Притежава ли домакинството цветен телевизор 2 075 1.9%
Притежава ли домакинството автоматична перална машина 8 313 7.6%
Притежава ли домакинството автомобил (вкл. и служебен, който се ползва за лични нужди) 28 100 25.7%
Ограничава ли се домакинството при отоплението на жилището поради недостиг на средства 42 474 38.8%

Най-голям брой лица изпитват ограничения по отношение на възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (64.9%) и почивката извън дома (60.5%). Успоредно с това 1.5% от лицата не могат да си позволят телефон, вкл. мобилен, 1.9% - цветен телевизор, 7.6% - автоматична пералня, а 50.7% посочват, че не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден. Близо една трета от лицата в домакинствата изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, а 38.8% от лицата се ограничават при отоплението на жилището си.
През 2017 г. 43.1% от населението живее в тежки материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя).

Домакинства с нисък интензитет на икономическа активност

Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, се дефинират като лица от възрастовата група 0 - 59 години, живеещи в домакинство, където възрастните (18 - 59-годишните с изключение на студентите от възрастовата група 18 - 24 години) работят под 20% от техния потенциал през референтния период.

През 2017 г. 11.8 хил. лица на възраст 18 - 59 години живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, или 20.3% от населението, като спрямо 2016 г. относителният им дял нараства с 4.4 процентни пункта.

Комбиниран индикатор

Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.
Комбинирането на трите показателя показва, че през 2017 г. 48.6% от населението, или 53.1 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване.
Стойността на показателя нараства с 1.0 процентни пункта спрямо 2016 г., при мъжете – с 1.5, а при жените - с 0.3 процентни пункта.

Оценка на бедността в регионален аспект

Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво - 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

Фиг. 1. Линия на бедност по области през 2017 година

През 2017 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик - съответно по 234 лв., а най-високата - в област София (столица) (511 лв.), следвана от областите Габрово (399 лв.) и Стара Загора (396 лeвa.).
Най-висок е относителният дял на бедните в областите Кърджали - 29.1%, Сливен - 28.2%, и Шумен - 25.8%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Благоевград - 13.5%, Плевен - 14.8%, и Разград - 15.7%.

Линията на бедност за 2017 г. намалява спрямо 2016 г. в две области - Сливен (с 4.2%) и Монтана (с 2.5%). Основната причина за по-ниския размер на линията на бедност се дължи на намаляването на средния размер на дохода от пенсии с 16.7% и за двете области.
Линията на бедност за 2017 г. се увеличава спрямо 2016 г. във всички останали области, по съществено в областите Кърджали (с 30.2%), Ловеч (с 30.2%), Русе (с 25.3%), Варна (с 23.4%), Габрово (с 21.5%) и Видин (с 20.6%). Водещите причини за увеличението са:
• Увеличаване на относителния дял на заетите лица в наблюдаваната съвкупност (със 7.1% за област Видин, с 6.0% за област Кърджали и с 5.2% за област Габрово).
• Увеличаване на средния размер на дохода от трудова дейност в областите Габрово (с 64.8%), Кърджали (с 57.0%), Варна (с 40.4%), Русе (с 37.9%) и Ловеч (с 23.3%).
• Намаляване на броя на безработните и други икономически неактивни лица.

Област Благоевград е с най-нисък относителен дял на бедност за мъжете - 11.7%, а с най-високо равнище е област Сливен - 30.1%. В област Разград жените са с най-ниско равнище на бедност - 14.9%, при 30.5% за област Кърджали. В областите Ямбол, Русе, Габрово, София, Смолян и Стара Загора относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете. В седем области - Сливен, Велико Търново, Монтана, Хасково, Разград, Силистра и Добрич, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.

ТСБ "ЮГ" - ОСИ - Смолян

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!