Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС за периода след 2020 г.

Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС за периода след 2020 г.

Достатъчен бюджет, синергии /обединяване и взаимно подпомагане/ между фондовете и опростяване на политиката на сближаване на ЕС биха намалили регионалните икономически различия в ЕС след 2020 г. Съществуващата политика на сближаване смекчи въздействието на икономическата криза и бюджетните ограничения, но регионалните различия и социалното неравенство продължават да бъдат високи. Това подчертават евродепутатите в резолюция, приета с 350 гласа „за“ срещу 149 „против“, 171 „въздържал се“.

Те настояват за консолидирани действия в политиката на сближаване на ЕС след 2020 г., за да се намалят тези различия и да се предотврати развитието на нови такива във всички видове региони.

Основни предложения за подобряване политиката на сближаване след 2020 г. са:

– достатъчен бюджет;
– по-добро взаимодействие между фондовете;
– ЕФСИ /Европейският фонд за стратегически инвестиции/ не следва да подкопава стратегическата съгласуваност, териториалната концентрация и дългосрочната перспектива на програмирането на политика на сближаване;
– опростяване на общата система за управление на всички равнища;
– хармонизиране между политиката на сближаване и политиката в областта на конкуренция по отношение на правилата за държавни помощи;
– грантовете следва да продължат да бъдат основата на финансирането на политиката на сближаване, а заемите, капиталите или гаранциите може да изпълняват допълваща роля, като използването им трябва да се извършва предпазливо.

Докладчикът Керстин Вестфал (С&Д, Германия) заяви: „Структурните фондове създават работни места и спомагат за справянето с проблеми като климатичните промени. Те са двигател на растежа и устойчивото развитие. Днес Парламентът изпраща ясен сигнал относно важността на запазването на политиката за сближаване. Искаме модерна, по-проста, по-малко бюрократична и насочена към хората политика за сближаване, която да предоставя финансиране, където е необходимо, за всички региони.“

В отделна резолюция, приета с 469 гласа „за“ срещу 51 гласа „против“, 13 „въздържал се“, евродепутатите предлагат да се увеличи видимостта на политиката на сближаване на ЕС, след като проучване на Евробарометър показа, че само една трета от гражданите на ЕС осъзнават положителното въздействие от инвестициите на ЕС в регионите, в които те живеят. Евродепутатите посочиха, че нарастващата вълна на евроскептицизма и антиевропейската популистка пропаганда изопачават информацията относно политиките на ЕС.

Подобряването на достъпа до информация чрез създаване на комуникационна стратегия за дигитални и социални медии, и изтъкването на ползите на политиката на сближаване на ЕС за реалната икономика (т.е. насърчаване на иновации, създаване на работни места и икономически растеж) биха подобрили видимостта на политиката на сближаване.

Докладчикът Даниел Буда (ЕНП, Румъния) заяви: „Комуникационните методи относно резултатите от европейските структурни инвестиции до момента не са най-ефективните възможни. Освен това те са различни във всяка държава членка. Необходима е по-добра координация между обществените власти, социалните и икономическите партньори и гражданското общество, за да се комуникират по-добре целите на ЕС и да се засили интересът на гражданите към европейските проекти.“

Информационно бюро на Европейския парламент за България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре