Бюджетът на ЕС след 2020 г. трябва да отговаря на целите на Съюза

Бюджетът на ЕС след 2020 г. трябва да отговаря на целите на Съюза

ЕП представи позицията си относно дългосрочния бюджет на ЕС, който трябва да финансира нови приоритети и да компенсира евентуалните липси в резултат на Брекзит. ЕП прие две нови резолюции относно приходната и разходната част на следващата многогодишна финансова рамка (МФР), която влиза в сила през 2021 г.

Следващата МФР трябва да предостави средства за справяне с новите предизвикателства

Парламентът иска бюджетът на ЕС да отговаря на политическите приоритети и да спомага за преодоляването на някои от новите предизвикателства, пред които са изправени всички държави членки, независимо дали става въпрос за миграцията, отбраната, сигурността или изменението на климата. Евродепутатите подкрепят увеличаването на действащото ограничение за разходите на ЕС от 1% до 1,3% от БНД на ЕС, за да стане възможно финансирането на тези нови приоритети, без това да е в ущърб на най-бедните региони или земеделските общности.

Ключовите предложения включват подкрепа за научни програми, „Еразъм+“, инициативата за младежка заетост и малките и средните предприятия, както и инвестиции в инфраструктурата чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Някои евродепутати предупреждават, че „няма да бъде постигнато споразумение относно МФР, без да бъде постигнат съответен напредък във връзка със собствените ресурси“, т.е. приходната част на бюджета на ЕС. По тази причина приходите и разходите трябва да бъдат третирани като един пакет.

Намаляване на преките вноски на държавите членки

Резолюцията се основава на доклада на групата на високо равнище за собствените ресурси и в нея се призовава за подсилването на собствените ресурси и прогресивното въвеждане на нови собствени ресурси. Те могат да бъдат основани на преразгледан ресурс на база ДДС, дял на приходите от корпоративния данък, данък върху финансовите сделки, данък за цифровия сектор или екологични данъци.

Новите собствени ресурси трябва да:

• доведат до значително намаляване (целящо 40%) на дела на преките вноски на база БНД и следователно до икономии за бюджетите на държавите членки, като едновременно с това премахнат логиката за „справедлива възвращаемост“, която води до „игра с нулев резултат“ между нетните платци и нетните получатели;

• премахнат всички отстъпки и корекции, от които се възползват само някои държави членки;

• запълнят „дупката, причинена от Брекзит“, без да увеличават общата данъчна тежест за европейските данъкоплатци.

Резолюцията относно дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. със съдокладчици Ян Олбрихт (ЕНП, Полша) и Изабел Тома (С&Д, Франция) беше приета с 458 гласа „за“, 177 гласа „против“ и 62 гласа „въздържал се“. А резолюцията относно реформата на системата на собствените ресурси на ЕС със съдокладчици Жерар Дьопре (АЛДЕ, Белгия) и Януш Левандовски (ЕНП, Полша) беше приета с 442 гласа „за“, 166 гласа „против“ и 88 гласа „въздържал се“.

Андрей Новаков (ЕНП, България) заяви: „За истински обединена Европа ни трябва силна кохезионна политика. Краткосрочното решение за намаляване на бюджета на един от стълбовете на ЕС – кохезията, след Брекзит, само ще намали подкрепата и вярата в европейската идея. Дългосрочното, работещо решение е повече собствени приходи в бюджета на ЕС и по-малката му зависимост от вноските на държавите членки.“

Момчил Неков (С&Д, България) каза: „Решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз не трябва да бъде в ущърб на българските и европейските граждани. Програми и политики, които са доказали своята европейска добавена стойност, трябва да бъдат защитени в бъдещата многогодишна финансова рамка. В името на сигурността в областта на продоволствието и изхранването, както и на заетостта в селските райони общата селскостопанска политика трябва да се запази в сегашния си формат и бюджет. Земеделската политика е гарант за качествена и достъпна храна за половин милиард европейци. Трябва да осигурим перспективи за развитие и на младите хора, които първи пострадаха от финансовата и икономическа криза. Ще настоявам за двойно увеличение на средствата по линия на инициативата за младежка заетост и за тройно увеличение на бюджета за „Еразъм+“ в следващия програмен период.“

Георги Пирински (С&Д, България) определи: „Резолюцията констатира, че сегашната МФР се е оказала негодна да покрие нуждите и предизвикателствата пред Евросъюза. Подобна ситуация през следващия период би била гибелна за ЕС. Допълнителни приоритети, например за отбрана, не трябва да се финансират за сметка на солидарността. Наложително е да се гарантират необходимите ресурси за новия пакет за социална справедливост на ЕК, за социалния стълб, както и за детска гаранция, осигуряваща на всяко нуждаещо се дете минимума храна, облекло и образование, така че да се скъса с парадокса в богат Съюз милиони деца да живеят в бедност. Европейският социален фонд да стане двигател за социални инвестиции, в т.ч. и чрез финансови инструменти.“

Неджми Али (АЛДЕ, България) допълни: „Многогодишната финансова рамка трансформира политическите приоритети на ЕС в бюджетни средства. МФР не е бюджет за седем години. Тя осигурява финансиране, насочено към постигането на целите на ЕС, чрез набор от програми. МФР следва приоритетно да подкрепя общата селскостопанска и кохезионната политика, намалявайки различията между държавите членки, както и нововъзникващите политически области, свързани със сигурността и миграцията. Системата за финансиране на бюджета на ЕС следва да бъде реформирана, въз основа на препоръките на Групата на високо равнище за собствените ресурси. Ресурсите следва да се изразходват по-ефикасно и ефективно, за да създадат по-висока европейска добавена стойност.“

Двете резолюции представят приноса на Парламента към законодателните предложения на Комисията по тези въпроси, чието представяне е насрочено за май 2018 г. За приемането на новия регламент за МФР е необходимо одобрението на Парламента.

Допълнителна информация:

• Над 94% от бюджета на ЕС отиват за гражданите, регионите, градовете, земеделските производители и предприятията. Административните разходи на ЕС представляват по-малко от 6% от общия бюджет (източник: Европейската комисия)
• Резултатите от проучване показват, че европейците очакват от ЕС намирането на решения. Повечето отговорили смятат, че Европа трябва да предприема повече действия, за да се справи с широк спектър от проблеми – от сигурността до миграцията и безработицата. (Източник: Евробарометър).

Информационно бюро на Европейския парламент за България

 

 

 

 

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре