Бюджетът на ЕС за 2021 г.: подкрепа за устойчиво възстановяване от пандемията

Бюджетът на ЕС за 2021 г.: подкрепа за устойчиво възстановяване от пандемията

•          Първи годишен бюджет от следващата седемгодишна дългосрочна финансова рамка (МФР)

•          Повече от 14 милиарда евро са добавени за укрепване на водещите програми на ЕС

•          Съкращенията, предложени от Съвета бяха анулирани, като средствата са възстановени до нивото на проектобюджета на Комисията

Бюджетът за 2021 г. трябва да се съсредоточи върху смекчаването на последиците от пандемията и подпомагането на възстановяването, надграждайки върху Зеления пакт и дигиталната трансформация.

Бюджетът на ЕС за следващата година - първият от периода на финансиране 2021-2027 г. - трябва да „насърчава справедлив, приобщаващ и устойчив растеж, създаване на висококачествени работни места с дългосрочен план за социално-икономическо сближаване“, посочват евродепутатите в проекторезолюцията си след гласуването.

Европейският парламент определи общото ниво на бюджета на ЕС за 2021 г. на малко под 182 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения, което представлява увеличение с 15 милиарда евро в сравнение с предложението на Европейската комисия. Тези допълнителни повече от 14 милиарда евро ще бъдат добавени към 15-те водещи програми на ЕС, като с това ще бъдат стимулирани проекти, които да подкрепят млади хора, изследователи, здравни работници, предприемачи и много други граждани.

Други важни допълнения към бюджета за следващата година бяха гласувани в области като изменението на климата, енергетиката, дигиталната и транспортната взаимовръзка, малките и средни предприятия (МСП), туризма, сигурността, миграцията, основните права и дейности във връзка с външната политика. Членовете на ЕП също така целят за 2021 г. да бъде постигнато ниво на разходите за биологично разнообразие от 10% и ниво на разходите за борба с изменението на климата от 30%.

Резолюцията, придружаваща и отразяваща гласуването на финансовите средства, изготвена от главния докладчик за бюджета на Европейската комисия Пиер Ларутюру (С&Д, Франция) и докладчика за административния бюджет на другите институции Оливие Шастел (RENEW, Белгия), беше приета с 471 гласа „за“, срещу 102 гласа „против“ и 116 „въздържал се“.

Следващи стъпки

След гласуването в пленарна зала, могат да започнат „помирителни” преговори със Съвета, с продължителност от 21 дни. Целта на тези преговори е да бъде постигнато споразумение между двете институции, за да може законодателството за бюджета за следващата година влезе в сила навреме. Очаква се бюджетът за 2021 г. да бъде гласуван от Парламента и подписан от неговия председател през декември.

Първото помирително заседание между Съвета и Парламента е насрочено за 19 ноември.

Контекст

Подготовката и преговорите по бюджета на Европейския съюз за 2021 г. се провеждат при необичайни обстоятелства, тъй като до вторник тази седмица нямаше политическо споразумение относно многогодишната финансова рамка (МФР), което служи като основа за годишните бюджети. Ето защо, поради късното постигане на споразумение, нямаше възможност то да бъде взето предвид за гласуването в четвъртък.

Очаква се Европейската комисия да публикува на 13 ноември писмо за изменение на бюджета, което ще отразява политическото споразумение относно МФР и с което ще коригира предложението си за бюджета за следващата година, преди да започнат срещите по помирителната процедура на 17 ноември.

Около 93% от бюджета на ЕС финансира реални дейности в страните от ЕС и извън него. Предназначен е за граждани, региони, градове, фермери, изследователи, студенти, неправителствени организации и предприятия.

Бюджетът на ЕС е уникален по същността си. За разлика от националните бюджети, които до голяма степен се използват за предоставяне на обществени услуги и финансиране на системите за социално осигуряване, бюджетът на ЕС е с предимно инвестиционен характер.

Допълнително финансиране за подкрепа от ЕС чрез плана за възстановяване „Next Generation EU“ ще бъде на разположение през 2021 г. веднага след приемането на съответните законодателни актове и съгласуването на плановете за възстановяване и устойчивост на държавите членки. Парламентът вече проправи пътя за одобрение, като го гласува на пленарно заседание през септември.

 Пресслужба на Европейски парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре