Членовете на ЕП подкрепят целта за нулеви емисии за леки автомобили и микробуси през 2035 г.

Членовете на ЕП подкрепят целта за нулеви емисии за леки автомобили и микробуси през 2035 г.

•          ЕП призовава за методика за оценка на целия жизнен цикъл на емисиите на CO2

•          Смекчаване на отрицателното икономическо въздействие на прехода с целево финансиране

Парламентът подкрепя преразгледаните стандарти за емисиите на CO2 от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства, част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“.

При гласуване в пленарна зала  членовете на ЕП приеха позицията си относно предложените правила за преразглеждане на стандартите за емисиите на CO2 от нови леки и лекотоварни автомобили с 339 гласа „за“, 249 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“.

С приетия текст, който представлява позицията на Парламента за преговори с държавите членки, евродепутатите подкрепят предложението на Комисията за постигане на пътна мобилност с нулеви емисии до 2035 г. (цел за целия автомобилен парк на ЕС за намаляване на емисиите от нови леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства със 100 % в сравнение с 2021 г.). Междинните цели за намаляване на емисиите за 2030 г. ще бъдат определени на 55 % за леките автомобили и 50 % за микробусите.

Цитат

Докладчикът Ян Хуитема (Renew, Нидерландия) заяви: „Амбициозното преразглеждане на стандартите за CO2 е важна част от постигането на нашите цели в областта на климата. С тези стандарти създаваме яснота за автомобилната индустрия и можем да стимулираме иновациите и инвестициите на производителите на автомобили. Освен това закупуването и управлението на автомобили с нулеви емисии ще стане по-евтино за потребителите. Радвам се, че Европейският парламент подкрепи амбициозното преразглеждане на целите за 2030 г. и подкрепи целта за намаляване на емисиите със 100% за 2035 г., която е от решаващо значение за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.“

Следващи стъпки

Евродепутатите са готови да започнат преговори с държавите членки на ЕС.

Контекст

На 14 юли 2021 г., като част от пакета „Подготвени за цел 55“, Комисията представи законодателно предложение за преразглеждане на стандартите за емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства. Предложението има за цел да допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на климата до 2030 г. и 2050 г., да осигури ползи за гражданите чрез по-широко внедряване на превозни средства с нулеви емисии (по-добро качество на въздуха, икономии на енергия и по-ниски разходи за притежаване на превозно средство), както и да стимулира иновациите в технологиите с нулеви емисии.

 

Бюро на Европейски парламент в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре