ДФ „Земеделие” отваря приемът по новата Национална програма по пчеларство

ДФ „Земеделие” отваря приемът по новата Национална програма по пчеларство

Областната дирекция на ДФ „Земеделие“- Смолян поздравява всички пчелари от област Смолян с 10-ти февруари Деня на пчеларя. Желаем Ви здраве, ползотворна работа и да се роят пчелите и продуктите които  произвеждате. В тази връзка с удоволствие Ви информираме, че на 24 февруари ДФ „Земеделие” отваря приемът по новата Национална програма по пчеларство, която ще действа в периода 2020-2022 г. Документи за финансовата 2020 година ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице до 17.30 часа на 09.03.2020г.

Мерки по които ще се кандидатства са:

Мярка А „Техническа Помощ за пчелари и сдружения на пчелари“, Дейност 1 "Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелни продукти" По тази мярка кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, като  за всяка финансовата  година кандидатът може да заяви само по един брой от един или повече от предвидените за подпомагане по дейността активи; При кандидатстване кандидатите трябва да притежават не по-малко от 20 броя пчелни семейства.

Финансовата помощ по дейността е до размера на одобрените разходи и не надвишава референтните цени в левове по видове активи и съобразно броя на пчелните семейства към момента на кандидатстването:

1. от 20 до 50 броя пчелни семейства – в размер до 1500 лв.;

2. от 51 до 150 броя пчелни семейства – в размер до 2500 лв.;

3. над 151 броя пчелни семейства – в размер до 3500 лв.

Мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особенно срещу вароатозата“, Дейност 1 "Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатозата" По дейността се подпомагат разходите за закупуване на ветеринарномедицински продукти за борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата, лицензирани за употреба от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) или от Европейската комисия съгласно ЗВД и използвани за пролетно и/или есенно третиране на пчелните семейства в периода на една пчеларска година.

Финансовата помощ е до размера на одобрените разходи за есенно и пролетно третиране с препарати за борба срещу вароатозата и не повече от 9,80 лв. на пчелно семейство в рамките на пчеларската година.

Мярка В "Рационализиране на подвижното пчеларство",

Дейност 1 "Подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи)"

Кандидатите трябва да притежават не по-малко от 20 и не повече от 300 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване.

Финансовата помощ е в размер на 50 % от одобрените за подпомагане разходи, но не повече от 2500 лв. по дейността за тригодишния период 2020 – 2022 г.

Дейност 2 "Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните семейства". Кандидатите трябва да притежават най-малко 50 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване.

Финансират се разходите за транспорт и издаването на ВПС за придвижване – на брой пчелно семейство, включено в подвижно пчеларство. Финансовата помощ е в размер до 10 лв. за придвижване на една паша на едно пчелно семейство.

Мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелни продукти“

 

Дейност 1 „Физикохимичен анализ на пчелния мед“ По дейността се финансират разходи за извършване на физикохимичен анализ на пчелния мед по следните показатели: хидроксиметилфурфурол; диастазна активност; редуциращи захари и захароза; полен; водно съдържание; неразтворими във вода примеси; електропроводимост и свободна киселинност.

Финансовата помощ за всеки изследван показател е до размера на одобрените разходи и не надвишава финансовата помощ в размер от 6.40 до 28.00 лева в зависимост от вида на изследвания физикохимичен показател.

Дейност 2 „Изследване на проби от хранителни запаси на пчелните семейства (мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“ По дейността се финансират разходи за вземане на проби от пчелен мед и прашец, изпращането на пробите, като и изследването им в акредитирани лаборатории. Финансовата помощ е в размер на 100 % от одобрените разходи по дейността.

Мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“

Дейност 1 „Закупуване на различни системи нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличаване на пчелина“ Допустими за подпомагане са лицата притежаващи към дата на кандидатстване не по-малко от 20 бр. и не повече от 250 бр. пчелни семейства.

Финансира се закупуване на нови кошери от определени системи и окомплектовка, изработени от сух дървен материал или полистирен. Броят на допустимите за финансиране кошери е:

  • при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 бр. включително – не повече от проя на наличните към дата на кандидатстване пчелни семейства;
  • при налични към датата на кандидатстване от 51 до 250 пчелни семейства включително – до 50 бр.

Финансовата помощ за закупуване на нови кошери е в размер до 54 лв. за един кошер.

Дейност 2 „Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства“

Допустими за подпомагане  са лицата притежаващи към дата на кандидатстване не по-малко от 20 бр. пчелни семейства.

Финансира се закупуването на отводки от регистрирани в Областните дирекции „Земеделие“ пчелини, съгласно наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър. Броят на допустимите за финансиране отводки е:

  • при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително - не повече от броя на наличните към дата на кандидатстване пчелни семейства;
  • при налични към дата на кандидатстване над 50 пчелни семейства включително – до 50 бр.

Финансовата помощ за закупуване на отводки е в размер до 75 лв. за една пчелна отводка.

 

Дейност 3 „Разходи за закупуване на пчелни майки“ Финансира се закупуването на пчелни майки от регистрирани в Областните дирекции „Земеделие“ пчелини, съгласно наредба № 47 от 11.11.2003 г. Броят на допустимите за финансиране пчелни майки е:

  • при налични към дата на кандидатстване до 50 пчелни семейства включително – не повече от 1,5 от броя на наличните към дата на кандидатстване пчелни семейства;
  • при налични към дата на кандидатстване от 51 до 250 пчелни семейства включително – до размер равен на броя на наличните към дата на кандидатстване пчелни семейства;
  • при налични към дата на кандидатстване над 250 пчелни семейства  - не повече от 1/2 от броя на наличните към дата на кандидатстване пчелни семейства.

Финансовата помощ за закупуване на пчелни майки е в размер до 15 лв. за една пчелна майка.

      Отново ще се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФ „Земеделие“. След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.

С уважение:

Денислав Костов – Директор на ОД на ДФ „Земеделие“ - Смолян

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре