Еднокартна помощ на хора с трайни заболявания отпусна община Девин

Със заповед на кмета Цветалин Пенков е сформирана постоянно действаща комисия към община Девин,която разгледа  постъпили молби от граждани за отпускане на еднократна парична помощ  на хора с трайни заболявания. До 100 лева общината отпуска за лечение след прекарани тежки оперативни интервенции,лечение на онкологични заболявания и на деца сираци. От постъпилите  общо 55 молби ,комисията е одобрила  16 на обща стойност  1250 лева. Тези граждани, които са получили отказ е поради това, че изложените им проблеми са били от социално-битов характер, съобщиха от пресцентъря на общината.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре