Екодизайн: по-екологични и енергийно ефективни продукти

Екодизайн: по-екологични и енергийно ефективни продукти
 

•          Продуктите следва да бъдат проектирани така, че да бъдат по-дълготрайни, по-лесни за ремонт, модернизиране и рециклиране

•          Следва да се даде приоритет на изискванията за устойчивост, например за стомана, текстил, мебели, автомобилни гуми, химикали

•          Унищожаването на непродадени текстилни изделия и електронно оборудване следва да бъде забранено

Европейският парламент прие позицията си за започване на преговори с правителствата на ЕС по нов закон, който цели да направи продуктите в ЕС по-устойчиви.

По време на пленарното заседание членовете на ЕП приеха доклад, изготвен от комисията на ЕП по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), относно преразглеждането на законодателната рамка на ЕС за екодизайн за производството на устойчиви продукти с 473 гласа „за“, 110 гласа „против“ и 69 гласа „въздържал се“.

В мандата си за преговори членовете на ЕП засилват мерките, предложени от Европейската комисия, за гарантиране на по-дълъг жизнен цикъл на продуктите и по-добра информираност на потребителите.

Жизненият цикъл на даден продукт не следва да се ограничава чрез характеристиките на неговия дизайн. Актуализациите на софтуера, консумативите (напр. мастилени касети, електрически крушки, филтри за кафе), резервни части и аксесоари също трябва да бъдат на разположение за подходящ период от време. Ще бъде създаден нов „продуктов паспорт“, съдържащ точна и актуална информация, за да се повиши прозрачността и да се даде възможност на потребителите да правят информиран избор за своите покупки.

В текста се отправя искане към Европейската комисия да даде приоритет на определянето на изисквания за устойчивост за редица продуктови групи при изготвянето на предстоящите мерки за екопроектиране, като желязо, стомана, алуминий, текстил, мебели, автомобилни гуми, перилни и почистващи препарати, бои, смазочни материали и химикали. Евродепутатите също така настояват за налагането на конкретна забрана за унищожаване на непродадени текстилни изделия и електрическо и електронно оборудване.

Цитат

Докладчикът Алесандра Морети (С&Д, Италия) заяви: „Време е да сложим край на модела „вземи, направи, изхвърли “, който е толкова вреден за нашата планета, нашето здраве и нашата икономика. Този закон ще гарантира, че новите продукти са проектирани по начин, който носи ползи за всички и който се съобразява с лимитите на нашата планета и защитава околната среда. Устойчивите продукти ще се превърнат в норма, която ще позволи на потребителите да пестят енергия, да ремонтират по-лесно и да правят интелигентни екологични избори, когато пазаруват, като в дългосрочен план ще спестят и пари“.

Следващи стъпки

Европейският парламент е готов да започне преговори с правителствата на държавите членки относно окончателната форма на закона.

Контекст

На 30 март 2022 г. Европейската комисия представи предложение за регламент за създаване на обща законодателна рамка за определяне на изискванията за екодизайн за устойчиви продукти и за отмяна на действащите правила, които са съсредоточени единствено върху продукти, свързани с енергопотреблението. Преразгледаните правила ще се прилагат за почти всички продукти на вътрешния пазар (с изключение на храни, фуражи, лекарствени продукти, живи организми). Предложението е част от пакета за кръговата икономика, който включва и стратегия на ЕС за устойчиви текстилни изделия, както и предложение за предоставяне на повече права на потребителите за екологичния преход.

С приемането на настоящия доклад Европейският парламент отговаря на очакванията на гражданите за изграждане на кръгова икономика чрез насърчаване на устойчиви продукти и производство на ЕС и за подкрепа на прехода към устойчив модел на растеж, както е посочено в предложения 5(1), 5(7), 5(10), 11(1) и 11(2) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

 

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре