Екопрестъпления: ЕП прие разширен списък на престъпните деяния и санкциите

.

•          Нов списък на престъпленията срещу околната среда, включващ незаконната търговия с дървен материал и изчерпване на водни ресурси

•          Лишаване от свобода до десет години за отделни престъпления

•          Глоби за предприятия в размер на до 5% от общия оборот в световен мащаб или 40 млн. евро

•          Престъпленията срещу околната среда са четвъртата по големина престъпна дейност в света

 

Европейският парламент одобри нови правила относно престъпленията срещу околната среда и санкциите срещу тях.

Новата директива, по която беше постигнато споразумение със Съвета на 16 ноември 2023 г., беше приета с 499 гласа „за“, 100 гласа „против“ и 23 гласа „въздържал се“. Тя съдържа актуализиран списък на престъпленията, в т.ч. незаконната търговия с дървен материал, изчерпването на водни ресурси, сериозните нарушения на законодателството на ЕС в областта на химикалите и замърсяването, причинено от кораби. Евродепутатите гарантираха включването в новите правила на т.нар. квалифицирано престъпление, като мащабни горски пожари или широко разпространено замърсяване на въздуха, водата и почвата, което води до разрушаване на екосистема и следователно е сравнимо с екоцид.

Наказания, включително лишаване от свобода и глоби

Престъпленията срещу околната среда, извършени от физически лица и представители на дружества, ще бъдат наказвани с лишаване от свобода в зависимост от дълготрайността, тежестта или обратимостта на вредата. Квалифицираните престъпления могат да се наказват с осем години лишаване от свобода, тези, които причиняват смъртта на лице – с десет години лишаване от свобода, а другите престъпления – с лишаване от свобода до пет години.

От всички нарушители ще се изисква възстановяване на увредената среда и компенсиране на щетите, като може също да им бъдат налагани глоби. За дружествата глобите ще достигнат 3 или 5% от годишния им оборот в световен мащаб или като алтернатива 24 млн. или 40 млн. евро в зависимост от естеството на престъплението. Държавите членки ще имат свободата да решават дали да преследват престъпления, които не са извършени на тяхна територия.

 

Организиране на обучения и събиране на данни в държавите членки

Евродепутатите настояват на лицата, сигнализиращи за нарушения, свързани с околната среда, да се предоставя подкрепа и помощ в контекста на наказателното производство. Държавите членки ще трябва да организират специализирани обучения за полицаи, съдии и прокурори, да подготвят национални стратегии и да провеждат кампании за повишаване на осведомеността, целящи борба с престъпленията срещу околната среда. Националните правителства също следва да събират данни относно този вид престъпления, които да спомогнат за по-ефективно решаване на проблема, а Комисията – редовно да актуализира списъка на престъпленията.

 

Цитат

След гласуването в пленарна зала докладчикът на Европейския парламент Тоан Мандерс (ЕНП, Нидерландия) заяви: „Време е да започнем да се борим с трансграничните престъпления на равнището на ЕС с хармонизирани и разубеждаващи санкции, за да предотвратим нови престъпления срещу околната среда. Съгласно това споразумение замърсителите ще плащат. Нещо повече, ще бъде направена огромна стъпка в правилната посока, защото всяко лице на ръководна позиция в дружество, отговорно за замърсяване, може да бъде подвеждано под отговорност, както и предприятието. С въвеждането на задължение за полагане на дължима грижа повече няма да е възможно криенето зад разрешителни или законодателни пропуски.“

Следващи стъпки

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. Държавите членки разполагат с две години, за да транспонират правилата в националните си правни системи.

Контекст

Престъпленията срещу околната среда представляват четвъртата по големина престъпна дейност в света и един от основните източници на приходи за организираната  престъпност наред с наркотиците, оръжията и трафика на хора. През декември 2021 г. Комисията представи предложение относно подобряване на защитата на околната среда в ЕС чрез наказателното право с цел справяне с нарастващия брой екопрестъпления.

 

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре