Експерти от Областната администрация Смолян участваха в шестата работна среща с партньорите по изпълнението на стратегически проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения”

Експерти от Областната администрация Смолян участваха в шестата работна среща с партньорите по изпълнението на стратегически проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” Експерти от Областната администрация Смолян участваха в шестата работна среща с партньорите по изпълнението на стратегически проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения”
 

Експерти от Областната администрация Смолян участваха в шестата работна среща с партньорите по изпълнението на стратегически проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” 

Експерти от Областната администрация Смолян, които са и членове на екипа за управление,   участваха в шестата работна среща между всички партньори по изпълнението на стратегически проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” , с акроним FLOOD PROTECTION, която се проведе на 20 Юли 2022 г. в гр. Комотини. От Съвместния секретариат на Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България“ 2014-2020 г. присъстваха г-жа Галина Георгиева, която е наблюдаващ проекта експерт от страна на Секретариата и г-н Димитрис Лиатсис.

На работната среща всеки от партньорите представи напредъка по изпълнението на дейностите си, както и дейностите, които предстоят за следващите месеци. Заради забавяне на изпълнението от гръцка страна, партньорите се договориха с представителите на Съвместния секретариат да стартират процедура за удължаването на проекта до края на месец септември 2023 г.

Областната администрация Смолян, за периода от 2017 до 2021 г. е изпълнила строителството на: 1. нова подпорна стена на ул. „Петър Берон“ до римски мост по десния бряг на р. Черна в гр. Смолян; 2. нова защитна стоманобетонна стена по левия бряг на река Върбица в кв. „Изгрев” в гр. Златоград; 3. нова защитна стоманобетонна/масивна стена по левия бряг на река Чепинска в гр. Рудозем (жилищен район по ул. „Капитан Петко войвода”, блок 33); 4. нова подпорна стена по десния бряг на р. Черна в участъка под гробищния парк в квартал Устово на гр. Смолян и 5. нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на р. Малка река (Аламовска – приток на р. Върбица) – по ул. „Крайречна“, в участъка от моста на ул. „Ерма“ (при Джамията) до моста на ул. „Ахрида“ в гр. Златоград.

Също така е извършено надграждане в 2 участъка на съществуваща стоманобетонна защитна стена в кв. „Изгрев”, по левия бряг на река Върбица – участъка след моста на ул. „Прогрес“ в гр. Златоград и почистване и възстановяване проводимостта на речните легла на река Бяла в участъка от моста при светофара до вливане в Черна река в кв. Устово, гр. Смолян и река Арда – в участък от водохващането на РОФ до СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Рудозем - участък км. (0+420 ÷0+850).

Общата стойност на извършените строителни дейности и почистването е 3 687 249,05 лева с ДДС.

Проектът се финансира от Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция - България 2014-2020 и национален принос на участващите държави.

Основната му цел е повишаване нивото на защита срещу наводненията в трансграничната област на Гърция и България и особено в райони с висока вероятност от наводнения в двата международни речни басейна на Струма/Стримон и Еврос/Марица/Арда.

Партньорите от българска страна са областните администрации на Смолян, Благоевград, Кърджали и Хасково, а от гръцка - Регион Централна Македония, Регион Източна Македония – Тракия и Децентрализирана администрация на Македония – Тракия.

Общият наличен бюджет за целия проект, след допълнително увеличение както за Областна администрация Смолян, така и за други партньори, е 12.493.127,14 €. Областна администрация Смолян разполага с бюджет от 2 090 000 €. От одобрените средства, 85 % се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % е националния принос на България и Гърция.

Договорът за субсидия с № B3.5b.01 е подписан на 11 септември 2017 г., но след одобрено изменение е подписан анекс, с което продължителността на проекта от 36 месеца се увеличава на 60 месеца, т.е. до 10.09.2022 г. 

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре