Енергетика: нови амбициозни цели за възобновяемите източници и енергийната ефективност в ЕС

Енергетика: нови амбициозни цели за възобновяемите източници и енергийната ефективност в ЕС

Европейският парламент гласува обвързваща цел за 2030 г. за възобновяеми енергийни източници (32%) и индикативна цел за енергийна ефективност (32.5%), които играят важна роля за постигане целите на ЕС по отношение на климата.

Парламентът потвърди предварително постигнатото през юни съгласие със Съвета на ЕС относно енергийната ефективност (434 гласа „за“, срещу 104 „против“ и 37 „въздържал се“), възобновяемите източници (495 гласа „за“, срещу 68 „против“ и 61 „въздържал се“) и управлението на Енергийния съюз (475 гласа „за“, срещу 100 „против“ и 33 „въздържал се“) - три основни законодателни досиета, които са част от пакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“.

До 2030 г. енергийната ефективност в ЕС трябва да се подобри с 32.5%, като делът на енергията от възобновяеми източници трябва да представлява поне 32% от крайното брутно потребление в ЕС. И двете цели ще се преразгледат преди 2023 г. и могат само да бъдат увеличени, но не и намалени.

За пръв път държавите членки ще бъдат задължени да предложат специфични мерки за енергийна ефективност в полза за онези, които са  засегнати от енергийна бедност.

Държавите членки трябва да осигурят правото на гражданите да генерират възобновяема енергия за собствено потребление, да я съхраняват и да продават излишъка от продукцията.

Биогоривата от второ поколение могат да изиграят важна роля за намаляването на въглеродния отпечатък от транспортните средства. До 2030 г. поне 14% от горивата за превозни цели трябва да идват от възобновяеми източници.

Биогоривата от първо поколение обаче, представляващи висок риск за „непреки промени в земеползването“ (т.е. преобразуване на почва, която не се използва за хранителните  култури - като пасища и гори - към такава за хранителни култури, което увеличава емисиите на CO2) и няма да се броят към целите на ЕС за възобновяема енергия от 2030 г.  След 2019 г. приносът на биогоривата от първо поколение към тези цели постепенно ще намалее, докато не достигне нулева стойност през 2030 г.

Ще има ново управление за постигането на Енергийния съюзВсяка държава членка трябва да представи 10-годишен „интегриран национален план за енергетиката и климата“ с национални цели, приноси, политики и мерки до 31 декември 2019 г., както и на всеки десет години след това.

След като Съветът на ЕС официално приеме споразумението, новите правила ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни по-късно. Регламентът за управление директно ще влезе в сила в държавите членки, докато новите елементи от другите две директиви  ще трябва да бъдат транспонирани в националните законодателства най-късно 18 месеца след влизането им в сила.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре