ЕП прие ключови закони в областта на климата до 2030 г.

ЕП прие ключови закони в областта на климата до 2030 г.

•          Безплатните квоти в схемата за търговия с емисии (СТЕ) ще бъдат постепенно премахнати от 2026 г. нататък

•          Автомобилният транспорт и сградите в новата СТЕ II от 2027 г.

•          Нов инструмент за изместване на въглеродни емисии с цел защита на промишлеността на ЕС и повишаване на глобалните амбиции в областта на климата

•          Социален фонд за климата, който да се бори с енергийната бедност и бедността по отношение на мобилността

ЕП прие новата схема за търговия с емисии, включително във въздухоплаването и морския транспорт, механизма за корекция на въглеродните емисии на границите и нов социален фонд за климата.

 Парламентът одобри споразуменията, постигнати с държавите от ЕС в края на 2022 г. по няколко ключови законодателни акта, които са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“ Това е планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. в съответствие с Европейския законодателен акт за климата.

Реформа на схемата за търговия с емисии

Реформата на схемата за търговия с емисии (СТЕ) беше приета с 413 гласа „за“, 167 гласа „против“ и 57 гласа „въздържал се“. Чрез нея се повишава равнището на амбициозност на СТЕ, тъй като емисиите на парникови газове в секторите на СТЕ трябва да бъдат намалени с 62% до 2030 г., в сравнение с нивата от 2005 г. Също така чрез реформата постепенно (от 2026 г. до 2034 г.) се премахват безплатните квоти за дружествата и се създава отделна нова СТЕ II за горивата за автомобилния транспорт и сградите, с която ще се определи цена на емисиите на парникови газове от тези сектори през 2027 г. (или 2028 г., ако цените на енергията са изключително високи).

Парламентът също така гласува за включване за първи път на емисиите на парникови газове от морския сектор в СТЕ (500 гласа „за“, 131 гласа „против“ и 11 гласа „въздържал се“ и постигна съгласие за преразглеждане на СТЕ за въздухоплаването (463 гласа „за“, 117 гласа „против“ и 64 гласа „въздържал се“). Това постепенно ще премахне безплатните квоти за сектора на въздухоплаването до 2026 г. и ще насърчи използването на устойчиви авиационни горива.

 

Създаден е нов инструмент за изместване на въглеродни емисии

С 487 гласа „за“, 81 гласа „против“ и 75 гласа „въздържал се“ Парламентът прие правилата за новия механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ), който има за цел да насърчи държавите извън ЕС да увеличат амбициите си в областта на климата и да гарантират, че усилията на ЕС и на световно равнище в областта на климата не се подкопават от преместването на производството от ЕС в държави с по-малко амбициозни политики.

Стоките, обхванати от механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, са желязо, стомана, цимент, алуминий, торове, електроенергия и водород, както и непреки емисии при определени условия. Вносителите на тези стоки ще трябва да плащат всяка разлика между цената на въглеродните емисии, платена в държавата на производство, и цената на квотите за въглеродни емисии в СТЕ на ЕС.

МКВЕГ ще бъде въведен постепенно между 2026 г. и 2034 г. със същата скорост, с която постепенно ще се премахнат безплатните квоти в СТЕ на ЕС.

Социален фонд за климата с цел борба с енергийната бедност

Споразумението с държавите членки за създаване на социален фонд на ЕС за климата (СФК) през 2026 г., за да се гарантира, че климатичният преход ще бъде справедлив и социално приобщаващ, беше прието с 521 гласа „за“, 75 гласа „против“ и 43 гласа „въздържал се“. То ще бъде в полза на уязвимите домакинства, на микропредприятията и на ползвателите на транспорт, които са особено засегнати от енергийна и от транспортна бедност. Когато бъде изцяло въведен, СФК ще бъде финансиран от тръжна продажба на квоти по СТЕ II в размер на 65 милиарда евро, като допълнителни 25% ще бъдат покрити от национални ресурси (приблизително общо 86,7 милиарда евро).

Следващи стъпки

Съветът също трябва да одобри официално текстовете, които след това ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни по-късно.

С приемането на тези законодателни актове Парламентът отговаря на очакванията на гражданите ЕС да осъществи и ускори екологичния преход, изразени в предложения 3(1), 3(8), 3(9), 11(1) и 11(7) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа

 

 

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре