ЕП прие нови национални тавани за замърсители

ЕП прие нови национални тавани за замърсители
Евродепутатите подкрепиха планове, които да бъдат въведени до 2030 г., за по-амбициозни национални тавани на емисиите на основни замърсители като азотен оксид, прахови частици и серен диоксид. Вече е постигнато неофициално споразумение за новите прагове с холандското председателство на Съвета.
„Замърсяването на въздуха е водещият причинител на смърт от околната среда в ЕС“ каза докладчикът Джули Гърлинг (ЕКР, Великобритания). „През последните три години политическата обстановка се промени драстично. Сега въпросът за чистотата на въздуха е от по-голяма важност от всякога заедно със скандала „Фолксваген“ и тестовете за вредни емисии при реални условия на шофиране. Може би има и осъзнаване, че през последното десетилетие сме били толкова концентрирани върху СО2, че сме забравили чистотата на въздуха,“ добави тя.
„Аз силно вярвам, че днешният вот е стъпка в правилната посока. Това не е перфектно решение, но е значителен напредък към подобрение на здравето на нашите граждани,“ завърши тя.“
Новото законодателство определя ангажиментите на държавите членки за ограничаване емисиите на серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOХ), неметанови летливи органични съединения (NMVOC), амоняк (NH3) и прахови частици (по-малки от 2,5 микрометра).
Предложеното ограничаване на замърсяването би довело до намаляване на неговото влияние върху здравето на хората с около 50% до 2030 г. Според Европейската агенция за околна среда тези замърсители идват от различни източници:
.  праховите частици (PM) – от отопление, промишленост, транспорт;
.  азотният оксид (NOХ) – най-вече от транспортния сектор;
.  емисиите на серен диоксид (SO2) – основно от производството на енергия и от всички видове транспорт с изключение на сухопътния;
.  почти всички емисии на амоняк (NH3) – от селското стопанство;
.  емисиите на въглероден окис (CO) – от отопление и транспорт;
.  повечето емисии на метан (CH4) – от селското стопанство, от отпадъци и от енергийния сектор.
 Вредни емисии от колите
Както бе препоръчано от членовете на ЕП, текстът подчертава ангажимента на ЕС да идентифицира и да вземе мерки по отношение на законодателството по контрол, което не успява да работи успешно. Това става ясно от разминаването между реалното количество на вредните емисии и резултатите от проведените тестове за емисии на азотен оксид от дизелови автомобили, отговарящи на стандарта ЕURO 6.
Метан
Държавите членки настояха метанът да бъде изключен от обхвата на директивата. Въпреки това, Европейската комисия потвърди, че би могла да извърши проверка по този въпрос.
Резолюцията бе приета с 499 гласа „за“ срещу 177 „против“ и 28 „въздържали се“.
 
През 2010 г. замърсяването на въздуха е причинило преждевременната смърт на над 400 000 души в ЕС. Над 62% от територията на ЕС пък е изложена на еутрофикация (повишаване количеството на някои химически вещества във водните басейни), включително над 71% от екосистемите, които попадат в Натура 2000. Общите външни разходи са в диапазона 330-  940 милиарда евро годишно. В това се включват преки икономически щети от 15 млрд. евро от пропуснати работни дни, 4 млрд. евро разходи за здравеопазване, 3 млрд. евро в загуби от реколти и 1 млрд. евро щети на сгради (цифрите са на Европейската комисия).
Неспазването на съществуващите стандарти за качество на въздуха и на новите международни задължения на ЕС по Протокола от Гьотеборг пречат на по-добрата защита на гражданите на ЕС и околната среда. Зоните, които не отговарят на стандартите за прахови частици и азотен диоксид, възлизат съответно на 32% и 24% от територията на ЕС. 40 милиона граждани все още са изложени на нива на прахови частици над позволените от европейското законодателство.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре