ЕС инвестира 596 млн. евро за развитие на научните изследвания и образованието в България

ЕС инвестира 596 млн. евро за развитие на научните изследвания и образованието в България
На 19 февруари 2015 г. Европейската комисия прие българската оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), която ще се финансира със средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) през 2014 — 2020 г.
Програмата има за цел да се инвестират над 673 млн. евро (от които 596 млн. са от бюджета на ЕС) за засилване на научноизследователската дейност и подобряване на образованието и професионалното обучение в България. Това е единствената оперативна програма в България за 2014 — 2020 г., която ще бъде финансирана едновременно по линия на ЕСФ (почти 353 млн. евро) и на ЕФРР (над 243 млн. евро).

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси, каза: "Финансирането за образование и наука е много необходимо за България. С тези средства ще помогнем на над 200 000 ученици да получат по-добро образование, в съответствие с изискванията на пазара на труда, и на над 1000 изследователи да участват в предизвикателни научни проекти. Очаквам парите да донесат ползи както за участниците, така и за икономиката."
Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Радвам се, че Европейският социален фонд ще продължи да бъде ключов финансов инструмент за добавяне на значителна стойност към националните политики в областта на образованието и социалното приобщаване. Тази програма демонстрира решимостта на България да отдаде приоритет на справянето с предизвикателствата в областта на образованието и обучението, включително в областта на приобщаващото образование.“
Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу каза: „Инвестирането в научни изследвания и иновации е един от основните приоритети на Европейския фонд за регионално развитие. Чрез по-добро сътрудничество между бизнеса и научната общност и подпомагане на висококачествените научни изследвания България може да развие своя потенциал за иновации и така да генерира растеж на регионално равнище. Благодарение на финансирането България също така ще може да се позиционира по-добре на картата на европейските научни изследвания и да обърне тенденцията на изтичане на мозъци, като предостави на своите изследователи интересни възможности.“  
Инвестициите ще се съсредоточат в следните приоритетни области:
•    До 243 млн. евро от ЕФРР ще бъдат инвестирани в развитието на пазарно ориентирани научни изследвания чрез създаване на центрове за върхови постижения и/или центрове на компетентност, в които ще се извършват висококачествени научни изследвания и иновации в областите, определени в Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите. Част от това финансиране ще бъде използвано и за подобряване на териториалното и тематичното разпределение на научноизследователската инфраструктура, за да се подпомогне регионалната интелигентна специализация. Друга цел е да се насърчава участието на български изследователи в европейското научноизследователско пространство и в дейности по международно сътрудничество.
•    Инвестициите в образованието (около 220 млн. евро от ЕСФ) ще имат за цел подобряване на уменията на учащите чрез новаторски методи на преподаване. Те ще се използват за подобряване на качеството на висшето образование с оглед на постигане на по-добра реализация на пазара на труда, както и за модернизиране на професионалното образование и на ученето през целия живот. Значително внимание се отделя на мерките за повишаване на квалификациите на изследователите и преподавателите чрез подобряване на техните възможности за мобилност и професионално развитие.
•    110 млн. евро от ЕСФ са предназначени специално за интеграция на деца, които са изложени на риск от изключване от системата на образование, защото принадлежат към маргинализирани етнически групи или към групи със специални образователни потребности. По този начин програмата ще играе основна роля за намаляване на дела на преждевременно напускащите училище.
Основни очаквани резултати:
•    Създаване на до 11 нови центъра за върхови постижения и 300 нови работни места в областта на научните изследвания;
•    Подпомагане на до 350 съвместни дейности по научни изследвания и сътрудничество между научноизследователски институции и предприятия;
•    Подпомагане на 20 регионални лаборатории и пилотни центрове;
•    Участие на над 1000 изследователи в научноизследователска дейност;
•    Осигуряване на възможности за 1500 училища и 160 000 ученици да развиват специфични знания, умения и компетентности;
•    Предоставяне на стипендии на около 30 000 студенти и участие на 850 студенти в програми за мобилност;
•    Участие на хиляди студенти в дейности по практическо обучение в реална работна среда, включително в дейности за професионално ориентиране.
•    Целево подпомагане на институциите за деца и ученици със специални образователни потребности.

Контекст
На 7 август 2014 г. Европейската комисия прие споразумение за партньорство с България, в което се определя стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в регионите и градовете на страната за периода 2014 — 2020 г. (IP/14/910). В рамките на съфинансираните от Европейския социален фонд (ЕСФ) оперативни програми („Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Добро управление“) целите по споразумението за партньорство са превърнати в приоритети за инвестиции и конкретни действия, което ще позволи да се избират, осъществяват, наблюдават и оценяват отделните проекти в зависимост от приоритетите и целите, съгласувани с Комисията.
Европейският социален фонд играе основна роля за подпомагане на инвестициите на държавите членки в човешки капитал и по този начин за укрепване на конкурентоспособността на европейската икономика в периода на излизане от кризата. Всяка година със средства от ЕСФ се оказва подкрепа на повече от 15 милиона души, като им се помага да подобрят своите умения, улеснява се интеграцията им на трудовия пазар, противодейства се на социалното изключване и бедността и се увеличава ефективността на публичните администрации.
За периода 2014—2020 г. за първи път в историята на европейската политика в областта на сближаването беше определен минимален дял от 23,1% на ЕСФ (на равнище ЕС) във финансирането на политиките на сближаване — вж. MEMO/14/84.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре