ЕС ще инвестира 1,18 млрд. евро от регионалните фондове за подкрепа на икономическия растеж и МСП в България

ЕС ще инвестира 1,18 млрд. евро от регионалните фондове за подкрепа на икономическия  растеж и МСП в България
Европейската комисия прие оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“  на България за периода 2014 — 2020 г. Средствата по нея са в размер на около 1,39 млрд. евро и ще бъдат инвестирани за развитие на българската икономика. От тях 1,18 млрд. са от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
Програмата има за цел да се стимулира икономическият растеж и да се увеличи производителността, предимно на малките и средните предприятия (МСП). Специално внимание е отделено на сътрудничеството между бизнеса и научноизследователските мрежи и на повишаването на предприемаческата активност в България. Основна роля за постигането на тези цели ще играят финансови инструменти като банкови заеми, гаранции и дялови инвестиции.
Освен това с програмата ще се подкрепят мерки за по-ефективно използване на ресурси в предприятията и за повишаване на тяхната енергийна ефективност.
Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия за бюджета и човешките ресурси,  каза: “Малките и средните предприятия са най-големият работодател в България и ключов двигател на икономиката. Новата програма инвестира в развитието им и в създаването на нови работни места.  Пожелавам успех и сериозни резултати за икономиката ни и за условията на живот на нашите граждани.“
Европейският комисар по въпросите на регионалната политика Корина Крецу приветства приемането на програмата и заяви: „Радвам се да видя, че България съсредоточава усилията си върху конкурентоспособността на МСП. Този пакет от инвестиции ще помогне на българските предприятия да повишат конкурентоспособността си, да се ориентират в по-голяма степен към иновации и така да постигнат европейските цели за интелигентен и устойчив растеж.“
Основни очаквани резултати:
подпомагане на повече от 9000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти;
мобилизиране на повече от 1 млрд. евро частни инвестиции;
увеличаване на дела на новаторските предприятия;
увеличаване на производителността на МСП;
принос към намаляването на потреблението на енергия в икономиката.
Очаква се първите покани за представяне на предложения по програмата да бъдат обявени през 2015 г.

По информация на Представителство на Европейската комисия в София
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре