Евродепутати подкрепиха Реформа на системата на ДДС с цел опростяване и пресичане на измамите

Евродепутати подкрепиха Реформа на системата на ДДС с цел опростяване и пресичане на измамите

Евродепутатите подкрепиха по-голямата част от предложената от Европейската комисия реформа на системата на ДДС, като в същото време предложиха някои корекции, като например да се определи максимална ставка на ДДС.

Два законодателни акта бяха гласувани. Единият има за цел да улесни търговията в рамките на единния пазар, особено за малките и средни предприятия, и да намали измамите с ДДС (приет с 536 гласа „за“, 19 „срещу“ и 110 „въздържал се“). Вторият се отнася до създаването на по-ясна система от ставки на ДДС (приет с 536 гласа „за“, 87 „срещу“ и 41 „въздържал се“). Двата законодателни акта са част от широкообхватния пакет от мерки, които се предлагат, за да се реформира системата на ДДС и да се подобри яснотата при трансгранични плащания.

Според проучвания страните от ЕС губят всяка година до 50 милиарда евро от трансгранични измами с данък добавена стойност.

Чрез двете гласувания евродепутатите подкрепиха посоката на реформите, предложени от Комисията, като същевременно предложиха да се установи максимална ставка на ДДС от 25%, механизми за разрешаване на спорове, система за автоматично уведомяване за промени в правилата за ДДС в различните държави членки и информационен портал, който да дава точна информация за ставките на ДДС в ЕС.

Предложените подобрения на предложенията на Комисията ще бъдат предадени на Съвета на ЕС, който ще има задачата да приеме законодателството.

По време на дебата, предхождащ гласуването, докладчикът Йепе Кофод (С&Д, Дания) заяви: „Понастоящем имаме разпокъсани ДДС системи в Европа, пълни с пропуски и черни дупки. Това доведе до нарастваща загуба на приходи от ДДС (разликата в събрания ДДС и задълженията по ДДС). С предложените реформи можем да намалим тази разлика с 41 милиарда евро годишно и да облекчим административните разходи на компаниите с 1 милиард евро годишно.“

Другият докладчик Тибор Сани (С&Д, Унгария) заяви, че „завършването на реформата на системата на ДДС е от основно значение за подкрепата на бизнеса в ЕС. Сегашната система просто не е подходяща за днешния глобализиран свят. Реформите намаляват дискриминацията между държавите-членки, като същевременно поддържат гъвкавостта, насърчават малките и средни предприятия и подкрепят социалното и екологичното измерение“.

Бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре