Евродепутатите одобриха реформи за по-сигурен и устойчив пазар на газ в ЕС

.

•          Новата директива ще помогне за декарбонизацията на газовия сектор с цел смекчаване на изменението на климата

•          Евродепутатите осигуриха мерки за защита на уязвимите потребители и за осигуряване на прозрачност

•          Страните от ЕС ще могат да ограничат вноса от Русия

•          За отказване от изкопаемия газ, законодателството насърчава биометана и водорода.

Евродепутатите приеха планове за улесняване на навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове, включително водород, на газовия пазар на ЕС.

Новата директива и регламент относно пазарите на газ и водород имат за цел да декарбонизират енергийния сектор на ЕС, като засилят производството и внедряването на възобновяеми газове и водород.

Тези мерки имат за цел да осигурят енергийните доставки, нарушени от геополитическото напрежение, особено руската война срещу Украйна, и да се преодолеят последиците от изменението на климата. В преговорите със Съвета по директивата членовете на ЕП се фокусираха върху осигуряването на разпоредби относно прозрачността, правата на потребителите и подкрепата за хората, изложени на риск от енергийна бедност. На пленарно заседание директивата беше приета с 425 гласа „за“, 64 „против“ и 100 „въздържал се“.

Новият регламент, приет с 447 гласа „за“, 90 „против“ и 54 „въздържал се“, ще укрепи механизмите за справедливо ценообразуване и стабилни енергийни доставки и ще позволи на държавите членки да ограничат вноса на газ от Русия и Беларус. Законодателството ще въведе съвместна система за закупуване на газ, за да се избегне конкуренцията между държавите членки, и пилотен проект за укрепване на пазара на водород в ЕС в продължение на пет години.

Регламентът е насочен и към увеличаване на инвестициите във водородната инфраструктура, особено във въгледобивните региони, като се насърчава преходът към устойчиви енергийни източници като биометан и нисковъглероден водород.

Цитати

„Европейските стоманодобивни и химически индустрии, които трудно могат да бъдат декарбонизирани, ще бъдат поставени в центъра на развитието на европейския пазар на водород“, заяви докладчикът по директивата Йенс Гайер (С&Д, Германия). „Това ще даде възможност изкопаемите горива постепенно да бъдат премахнати от промишлеността, да се гарантира европейската конкурентоспособност и да се запазят работните места в една устойчива икономика. Правилата за отделяне на операторите на мрежи за водород ще съответстват на съществуващите най-добри практики на пазара на газ и електроенергия“.

Докладчикът по регламента Йежи Бузек (ЕНП, Полша) заяви: „Новият регламент ще трансформира настоящия енергиен пазар в пазар, който се основава предимно на два източника — зелена електроенергия и зелени газове. Това е огромна стъпка към постигане на амбициозните цели на ЕС в областта на климата и към повишаване на конкурентоспособността на ЕС на световните пазари. Въведохме законова възможност за страните от ЕС да спрат вноса на газ от Русия, ако има заплаха за сигурността, което им дава инструмент за постепенно премахване на зависимостта ни от опасен монополист“.

Следващи стъпки

И двата текста ще трябва да бъдат официално приети от Съвета преди публикуването им в Официален вестник.

Контекст

Законодателният пакет е отражение на нарастващите амбиции на ЕС в областта на климата, както е посочено в Европейския зелен пакт и неговия пакет „Подготвени за цел 55“. Актуализираната директива има за цел да декарбонизира енергийния сектор и включва разпоредби относно правата на потребителите, операторите на преносни и разпределителни системи, достъпа на трети страни и интегрираното планиране на мрежата, както и относно независимите регулаторни органи. Актуализираният регламент ще подтикне съществуващата инфраструктура за природен газ да интегрира по-голям дял на водорода и възобновяемите газове чрез високи тарифни отстъпки. Той включва разпоредби за улесняване на смесването на водород с природен газ и възобновяеми газове, както и по-голямо сътрудничество на ЕС в областта на качеството и съхранението на газ.

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре