Евродепутатите одобриха регламента за защита на средствата на ЕС от злоупотреби

Евродепутатите одобриха регламента за защита на средствата на ЕС от злоупотреби

 •            Правителствата от ЕС, които нарушават принципите на правовата държава, рискуват да загубят достъп до средства на ЕС

•             Евродепутатите осигуриха превантивен ефект и прилагане при системни нарушения

•             Влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Евродепутатите одобриха регламента за защита на средствата на ЕС от злоупотреби от страна на правителствата на държавите от ЕС, които нарушават принципите на правовата държава.

Съгласно новия регламент плащанията от бюджета на ЕС могат да бъдат задържани от държави, в които установените нарушения на принципите на правовата държава излагат на риск управлението на средствата на ЕС. В същото време ЕС гарантира, че крайните бенефициери няма да бъдат потърпевши от това. Предложението беше счетено за одобрено на второ четене без гласуване, тъй като не бяха внесени предложения за изменения.

„Ние се справихме. Сега това е закон. Едностранна декларация не може да промени този факт. Режимът на обвързаност с условия ще ни позволи да контролираме съмнителни планове за прилагане на средствата на ЕС в противоположност на ценностите на ЕС“, заяви съдокладчикът Петри Сарвама (ЕНП, Финландия).

„Като Парламент гарантирахме, че всички необходими елементи влязоха в регламента и че текстът остава непокътнат. Очакваме Комисията, в качеството ѝ на пазител на договорите, да започне независимото прилагане на този регламент от 1 януари 2021 г. Това очакват и европейците“, добави той.

„ЕС не е заведение с „меню по избор“, където можеш да запазиш правата си, без да изпълняваш задълженията си. Това е общност, основана на общи ценности, която държавите членки и гражданите трябва да отстояват. Механизмът, обвързващ бюджета на ЕС със зачитането на принципите на правовата държава, който бе приет днес, е голямо постижение за Парламента“, заяви съдокладчикът Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания).

„ЕП се погрижи бюджетните санкции съгласно настоящия регламент да бъдат насочени пряко към нарушителите, а не към крайните бенефициери. Студентите, изследователите, дружествата и неправителствените организации няма да бъдат засегнати, тъй като въведохме предпазна мрежа за тяхната защита“, заключи тя.

Как ще става това на практика?

След като Комисията установи нарушение, ще предложи задействане на механизма за условност, свързан с върховенството на закона, срещу дадено правителство на ЕС и впоследствие ще намали или замрази плащанията за тази държава членка от бюджета на ЕС.

След това Съветът ще разполага с един месец, за да гласува по предложените мерки (или три месеца в изключителни случаи) с квалифицирано мнозинство.

Евродепутатите успяха да съкратят периода, в което институциите на ЕС ще трябва да приемат мерки срещу държава членка, ако бъдат установени рискове от нарушаване на принципите на правовата държава, до максимум 7—9 месеца (в сравнение с първоначално предложените 12 до 13 месеца от Съвета на ЕС).

Правото ще се прилага по отношение на индивидуални или системни нарушения

Благодарение на Парламента новият закон ще се прилага не само при пряка злоупотреба със средства на ЕС, като например случаи на корупция или измама. Той ще се прилага и за системни нарушения на основни ценности, които всички държави членки трябва да зачитат, като демокрацията или независимостта на съдебната система, когато тези нарушения засягат- или има риск да засегнат - управлението на европейските средства.

По време на преговорите евродепутатите успяха също така да осигурят специална разпоредба, която изяснява възможния обхват на нарушенията чрез изброяването на примери като заплахи за независимостта на съдебната власт, некоригиране на произволни/незаконни решения и ограничаване на правните средства за защита.

Крайните бенефициери ще бъдат защитени

За да се гарантира, че крайните бенефициери, които разчитат и зависят от подкрепата на ЕС - като например студенти, земеделски стопани или НПО - няма да бъдат наказвани за действията на своите правителства, бенефициерите ще могат да подадат жалба до Комисията чрез интернет платформа, която ще им помогне да се осигурят дължимите суми. Комисията също така ще може да извърши финансова корекция, като намали следващия транш от подкрепата на ЕС за съответната държава.

Следващи стъпки

Новият регламент, приет  от Парламента, се прилага за всички фондове на ЕС със споделено управление, считано от 1 януари 2021 г.

Парламентът ще гласува и резолюция с препоръки към Съвета и Комисията за прилагане на регламента за предварителните условия.

Бюро за връзка на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре