Европа - Парламентът и Съветът се споразумяха относно мерките за съчетаване на професионалния и личния живот

Европа - Парламентът и Съветът се споразумяха относно мерките за съчетаване на професионалния и личния живот

• Десет работни дни отпуск по бащинство, платени не по-ниско от заплащането за отпуск по болест

•  Два месеца непрехвърляем платен родителски отпуск

•  Пет дни годишен отпуск за лица, полагащи грижи за други лица

•  Гъвкаво работно време, включително работа от разстояние

            Такова споразумение постигнаха преговарящите от Комисията по заетостта  с министрите от ЕС относно отпуска по бащинство и непрехвърляемия родителски отпуск, за да се подобрят шансовете на жените на пазара на труда.

           Споразумението установява минимални изисквания за държавите-членки  с цел да увеличи представителството на жените на работното място и да засили ролята на бащата или на равностоен втори родител в семейството. Това би подобрило живота на децата и семейния живот, като същевременно с това отразява по-точно промените в обществото и насърчава равенството между половете.

           Преговарящите се съгласиха да въведат правото на най-малко 10 работни дни платен отпуск за бащи и равноправен втори родител (когато вторият родител е признат от националното законодателство) около времето на раждането или осиновяването, който отпуск да бъдат платен не по-ниско от заплащането за отпуск по болест.

         Те също такава добавиха два месеца непрехвърляем и заплатен родителски отпуск. Този отпуск трябва да бъде индивидуално право, създаващо подходящите условия за по-балансирано разпределение на отговорностите за полагането на грижи. Преговарящите се съгласиха, че държавите-членки ще определят подходящо ниво на заплащане или помощи за минималния непрехвърляем период на родителски отпуск, като се има предвид, че взимането на родителски отпуск често означава загуба на доход в семейството и по-високо платеният член на семейството (който в повечето случаи е мъж), трябва да може да се възползва от това право.

        Нивото на заплащането трябва да позволява приемлив стандарт на живот и по този начин да насърчава и двамата родители да вземат отпуск.

За да се осигури гъвкавост за държавите-членки с щедра система за родителски отпуск, бе добавена клауза по искане на министрите от ЕС, според която държавите-членки гарантират, че служителят ще получава заплащане или обезщетение от поне 65% от чистата заплата за най-малко 6 месеца родителски отпуск за всеки родители. Държавите-членки могат да решат да поддържат такава система.

Преговарящите също така се споразумяха за 5 дни годишен отпуск за служители, които полагат лична грижа за роднина или лице, живущо в същото домакинство със сериозно медицинско заболяване или заболяване поради напреднала възраст.

        Работещите родители и лицата, полагащи грижи, биха могли да поискат промени в своето работно време, включително, където е възможно, работа от разстояние и гъвкав график. При разглеждане на исканията за гъвкаво работно време работодателите могат да вземат предвид не само собствените си ресурси и оперативен капацитет, но и специфичните нужди на родителите на деца с увреждания или продължително заболяване, както и тези на самотните родители.

     Неформално приетият текст ще трябва да бъде потвърден с пленарно гласуване.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре