Европейската комисия: „Споделете какво мислите за подсилването на социална Европа“

Европейската комисия:  „Споделете какво мислите за подсилването на социална Европа“

Европейският стълб за социалните права представлява нашата социална стратегия, която гарантира, че преходите към климатичен неутралитет, цифровизация и демографска промяна са социално честни и справедливи. Той се основава на 20 ключови принципа.

За да подпомогне изпълнението на Стълба, Комисията започва широко обсъждане с всички държави и региони от ЕС и с всички наши партньори:

. Европейския парламент и националните парламенти, представляващи населението на Европа

. Съвета и националните правителства и официални власти на регионално/местно ниво, представляващи държавите от Европа

. институциите на ЕС и съответните агенции

. социалните партньори, представляващи работодателите и служителите

. гражданското общество, важните гласове по проблеми, относно които нашите граждани са силно загрижен

. академичните среди, мозъчните тръстове и гражданите.

Заедно ще повишим социалната пазарна икономика на Европа, за да отговаря на настоящите и бъдещи възможностите и предизвикателства и да гарантира справедливи преходи за всички.

Ето защо Комисията кани всичките си партньори да представят възгледите си до 30 ноември 2020 г. относно новите политически действия или правни инициативи, необходими на различни нива (ЕС, национално, регионално, местно), и/или да поемат конкретни ангажименти като държава членка, регион, град или организация за изпълнението на Стълба.

Комисията ще насърчава и подкрепя събития и дебати, свързани с всички проблеми, обхващащи принципите на Стълба на национално, регионално и местно ниво. Ще се стремим към активния ангажимент и участието на всички наши партньори.

Информация на Европейската комисия

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре