Европейския парламент  иска потребителите в ЕС да разполагат с „право на поправка“

Европейския парламент  иска потребителите в ЕС да разполагат с „право на поправка“

•          Насърчаване на устойчивия избор на потребителите и на повторната употреба

•          Подобряване на възможностите за поправка и удължаване на жизнения цикъл на продуктите

•          Призив за общо зарядно устройство за намаляване на електронните отпадъци

•          Необходими са системни промени: от производството и обществените поръчки до рекламата и управлението на отпадъците

Парламентът иска да подпомогне устойчивото развитие чрез насърчаване на повторната употреба и поправките, както и чрез премахване на практиките, които съкращават жизнения цикъл на продуктите.

Резолюцията относно по-устойчивия единен пазар беше приета с 395 гласа „за“, 94 гласа „против“ и 207 гласа „въздържал се“.

Членовете на ЕП призовават Комисията да предостави на потребителите „право на поправка“, като направи поправките по-привлекателни, систематични и икономически ефективни. Това може да стане чрез удължаване на гаранционните срокове, чрез гаранции за сменените части или чрез повече информация за възможностите за поправка и поддръжка.

Те също така настояват да се увеличи подкрепата за пазарите на стоки втора употреба. Според евродепутатите трябва да се премахнат практиките, с които се съкращава животът на даден продукт, и да се насърчи устойчивото производство. Членовете на ЕП отново поискаха обща система за зарядни устройства с цел намаляване на електронните отпадъци. Те също искат продуктите да бъдат етикетирани според тяхната дълготрайност (напр. ясна информация за очаквания експлоатационен период на даден продукт).

Улесняване на поправките, препродажбата и повторната употреба

Членовете на Европейския парламент настояват за по-устойчиви обществени поръчки, както и за отговорен маркетинг и реклама, за да се насърчат добрите практики в бизнеса и потреблението. Например, когато се твърди, че даден продукт е природосъобразен , следва да се прилагат общи критерии за доказване тези твърдения – подобно на получаването на сертификати за екомаркировка. В резолюцията също така се отбелязва, че е важно да се засили ролята на екомаркировката на ЕС, така че тя да се използва повече от промишлеността, както и да се повиши осведомеността на потребителите.

Накрая, приетият текст предлага нови правила за управление на отпадъците и за премахване на правните пречки пред поправките, препродажбата и повторната употреба. Това ще донесе ползи и за пазара на вторични суровини.

„Настъпи моментът целите на Зеления пакт да се използват като основа за единен пазар, който насърчава трайните продукти и услуги още при проектирането им. За да постигнем това, се нуждаем от всеобхватен набор от правила, които допринасят за ясни и прости решения вместо технически изменения, които нямат политическа смелост и объркват както потребителите, така и предприятията. С приемането на този доклад Европейският парламент изпрати ясно послание: хармонизираното задължително етикетиране, посочващо трайността и справянето с преждевременното остаряване на продуктите на равнище ЕС, е пътят напред,“ каза докладчикът Давид Корман (Зелените/ЕСА, Франция).

Контекст

Според проучване на Евробарометър, 77% от гражданите на ЕС по-скоро биха дали на поправка своите устройства, отколкото да ги подменят; 79% смятат, че производителите следва да бъдат длъжни по закон да улесняват ремонта на цифровите устройства или замяната на техни части.

Пресслужба на Европейски парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре