Европейският парламент: Децата не трябва да бъдат задържани, само защото са мигранти

Европейският парламент: Децата не трябва да бъдат задържани, само защото са мигранти

Всички деца мигранти и семейства с деца мигранти следва да бъдат настанявани в несвързани с лишаване от свобода жилища, докато се разглежда имиграционният им статут, настояха евродепутатите в своя резолюция.

„Децата не бива  да бъдат задържани поради свързани с имиграцията съображения“ и Европейската комисия следва да предприеме действия срещу държавите – членки на ЕС, „в случаи на продължително и систематично имиграционно задържане на деца и техните семейства“, заяви Парламентът в незаконодателна резолюция, приета гласуване с вдигане на ръка.

Според последните данни от Агенцията на Европейския съюз за основните права през септември 2016 г. България е страната с най-голям брой задържани деца мигранти, като броят на задържаните деца в Гърция, Унгария, Полша и Словакия също е бил голям. Не са били задържани деца в дните на извършване на проверки на място в Кипър, Дания, Естония, Германия, Ирландия, Италия, Малта, Испания и Обединеното кралство.

Уязвимост по отношение на трафика, насилието и експлоатацията

В резолюцията се отбелязва, че в Европа живеят приблизително 5,4 милиона деца мигранти, т.е. 1 на всеки 6 от децата мигранти по света (данни на УНИЦЕФ). Почти половината от децата, които са пристигнали през последните години, са непридружени или отделени от своите семейства. Евродепутатите подчертават, че липсата на надеждна информация и дългите процедури по събиране на семейството и назначаване на настойник, съчетани със страх от задържане, обратно изпращане или прехвърляне, карат децата да се укриват, като ги излагат на опасност от трафик, насилие и експлоатация.

Парламентът настоятелно призовава националните органи да ускорят процедурите по назначаване на настойник на непридружените деца, които следва да се настаняват отделно от възрастните, за да се избегне всякакъв риск от насилие и сексуални злоупотреби.

Евродепутатите призовават да се даде приоритет на преместването на останалите непридружени деца от Гърция и Италия и да се продължи работата по всички открити процедури за събиране на разделените семейства без по-нататъшно забавяне.

Осигуряване на идентификация и регистрацията, за да се предотврати липсата на непридружено пътуване

Евродепутатите подчертават, че е важно да се изгради стабилна система за идентификация и регистрация, за да се гарантира включването и оставането на децата в националните системи за закрила. Те също така призовават за засилване на сътрудничеството между правоприлагащите органи и органите за закрила на детето за намирането на изчезнали деца и закрилата им. Изразяват и особена загриженост във връзка с експлоатацията на момичета с цел проституция и призоват държавите членки да увеличат усилията и трансграничното сътрудничество с оглед на идентифицирането на децата – жертви на трафик, злоупотреби и всякакви форми на експлоатация.

Що се отнася до процедурите за установяване на възрастта, в резолюцията се подчертава, че медицинските прегледи на деца следва винаги да се провеждат „по начин, който не е обезпокоителен и зачита достойнството на децата“.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре