Logo
Печат на тази страница
Вторник, 07 Април 2020 16:37

Кметът на Община Златоград подписа договор за изпълнение на СМР на четири улици в Златоград

Мирослав Янчев
Мирослав Янчев|||| Мирослав Янчев|||| ||||
Улиците „Рила“, „Плиска“, „Виктор Юго“ и „Клокотница“ са част от проект „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград”. Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 475 792,19 лева с ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца, считано от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е ДЗЗД „Ахрида Билдинг”- неперсонифицирано дружество по ЗЗД, с партньори „Парсек Груп” ЕООД и „Растер Юг” ООД.

В проекта за тези улици се предвижда разваляне и фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, доставка и полагане на асфалтова смес и битум, полагане на бетонова настилка, полагане на бетонови бордюри, подмяна или повдигане на съществуващи решетки и дъждоприемни шахти. На ул. „Клокотница” и ул. „Плиска” оставащите пространства от ръба на настилката до оградите се обособяват като тротоар с бетонови плочки, а на места се затревяват или запълват и изравняват с трошен камък. На ул. „Рила” и ул. „Виктор Юго” за оставащите пространства до оградите (входове, гаражи) се предвижда да се затревят или запълнят и изравнят с трошен камък.

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2020 Смолян днес!. All Rights Reserved