Качеството на потребителските продукти: евродепутатите се заемат с двойните стандарти

Качеството на потребителските продукти:  евродепутатите се заемат с двойните стандарти

 

 Ако дадена фирма разпространява даден продукт в различни държави на ЕС, но съставът се различава между държавите, то продуктът не трябва да има същата опаковка и да бъде рекламиран по идентичен начин, отбелязват евродепутатите.

Тестове и проучвания, проведени в няколко държави членки, предимно от Централна и Източна Европа, доказват, че съществуват различия в състава на продукти, рекламирани и разпространявани с една и съща марка, с привидно идентична опаковка, което е в ущърб на потребителите.

Тези различия са открити не само в състава на хранителни продукти, но често и в нехранителни продукти като препарати, козметика, тоалетни принадлежности и продукти, предназначени за бебета

Европейският парламент отправи препоръка за приемането на редица мерки, които да бъдат приложени на ниво на ЕС и на национално ниво за справяне с проблема с „двойните стандарти“.

Евродепутатите призовават за:

–        бързо трансгранично сътрудничество и обмен на данни, включително обмен във връзка с потенциално несъответстващи продукти и информация относно възможни нелоялни практики, между националните органи за защита на потребителите и органите в областта на храните, сдруженията на потребителите и Комисията;

–        обща методология за тестове за събиране на достоверни и сравними доказателства, които да спомагат за установяване колко сериозни и широкоразпространени са практиките за разлики в качеството;

–        резултатите трябва да бъдат публично достъпни в база данни и анализирани на най-ранната възможна дата, но не по-късно от края на 2018 г.

Като приветстваха предложението на Комисията от април 2018 г. „Нов търговски механизъм за потребителите“, което изменя Директивата за нелоялните търговски практики, евродепутатите същевременно отбелязаха, че се нуждаят от допълнителни разяснения. „Резултатът от законодателния процес трябва да бъде ясна дефиниция за това какво може да се счита за двоен стандарт и как трябва да се оценява и как да се процедира при всеки отделен случай“, коментираха евродепутатите. Те приканват производителите да разгледат възможността за добавяне на лого на опаковките, което да показва, че съдържанието и качеството на даден продукт на дадена марка е еднакъв в различните държави членки.

Предложенията са част от незаконодателна резолюция, изготвена от Олга Сехналова, която беше одобрена с 464 гласа „за“, 69 гласа „против“ и 17 „въздържал се“.

Новото законодателно предложение, което изменя Директивата за нелоялни търговски практики (докладчик Даниел Далтон (ЕКР, Великобритания), се очаква да се гласува в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите през ноември.

 

Информационно бюро на Европейския парламент в България

 

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре