Събота, 23 Май 2020 10:13

Къщите за гости и дюкянчетата в Златоград вече са отворени

Къщите за гости и дюкянчетата в Златоград вече са отворени
|||| |||| ||||
Съгласно Заповед на кмета на община Мадан от 1 юни се възстановява дейността на всички детски градини и детски ясли на територията на община Мадан.
Министерство на образованието и науката публикува указания на мерките, касаещи организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца. Те обхващат както задълженията и отговорностите на директорите на детски градини и ясли, така и на родителите, педагогическите, медицинските и непедагогическите специалисти.
 
МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА
Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси найадекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детскитеградини/ясли, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и
връщането на родителите на работа.
Целта на описаните мерки е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини/ясли в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници впредучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето- своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.
1. Макар че детските градини/ясли се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана
физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина/ясла се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Анализът на ситуацията към момента показва, че опасността съвсем не е преминала, ето защо е въпрос на отговорност родителите, които могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина/ясла.
2. Подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина/ясла от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина/ясла остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават
детската градина/ясла, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен. За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Посещението на детска градина/ясла
от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.
3. Отварянето на детските градини/ясли за посещение може да започне в периода 22 май - 1 юни по решение на детската градина/ясла и съгласувано с родителите само след осигурени строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на приложимите противоепидемични мерки. Посещението на детска градина/ясла е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019-2020 година. Отчитайки традиционната средномесечна посещаемост през лятото, както и заявената в проведената анкета с родители готовност да пуснат децата
си на детска градина, очакваният брой в група ще бъде между 12 и 16 деца. В случай на едновременно присъствие на повече от 20 деца от една група в детската градина/ясла се предприемат действия за разделянето им в подгрупи чрезобособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение или се търси другоподходящо решение. В зависимост от промяната в ситуацията или според решениетона родителите този график следва да се актуализира своевременно.
4. Приемът в детската градина/ясла се извършва по предварително оповестенграфик/ред, при необходимост и в по-дълъг интервал от време, а ако климатичнитеусловия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство,осигуряващо отстояние на най-малко 2 м между семействата, като не се допускавлизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/ясла. За тазицел е необходимо отварянето на всички възможни входове на детската градина/ясла,което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи.Приемът в детската градина/ясла се извършва от медицинско или другоупълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуалнипредпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране напризнаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. От момента навлизане на детето в сградата на детската градина/ясла от него не се изискваизползване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хроничнозаболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар. Когато атмосфернитеусловия не позволяват, ръководството на детската градина/ясла следва да създадеорганизация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата без да седопускат родителите в сградите на детската градина.
5. С децата, които подновяват посещението си на детска градина/ясла, не се провеждатпедагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическовзаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин наживот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост - идейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.
6. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън сизключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри,които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това евъзможно, храненето на децата също се организира и осъществява на открито.
7. Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина/ясла освенако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не седопускат и контакти на член от персонала на детската градина/ясла с повече от
една група. Предвид спецификата на работата в детските градини/ясли следва да еясно, че:
 спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на
една група не е възможно;
 физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
 физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;
 физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на
детската градина/ясла.
При организиране на процесите по възстановяване на работата на детската градина/ясла директорите следва:
 да изградят среда за бърза и лесна комуникация с родителите, в която да могат бързо да информират родителите за правилата за работа на детската градина/ясла и да могат да планират разпределянето на децата в групи
 в края на всяка работна седмица да проучват броя на децата, които се очаква да посещават детската градина/ясла през следващата седмица;
 най-малко един работен ден преди началото на новата седмица да изпратят информация на родителите за създадената организация и да им потвърдят
възможността за посещение на детска градина/ясла от детето;
 да инициират предварително проучване сред родителите дали, откога, при каква организация и колко дълго биха желали децата им да посещават детска градина/ясла;
 да призоват родителите да задържат децата вкъщи, а в случай че това е невъзможно,да ги запознаят с правилата и процедурите, които следва да спазват и да им обърнат внимание, че независимо от спазването на определените здравни изисквания
физическите контакти между децата в групата и на децата с учителите и помощниквъзпитателите са неизбежни, а това несъмнено носи определен риск за здравето им;
 да организират родителска среща (неприсъствена) или да използват друг подходящ начин да се уверяват, че всеки родител е получил, запознал се е и е разбрал правилата за работа на детската градина/ясла;
 да предоставят на родителите информация и полезни препоръки за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията;
 да изготвят съвместно с медицинското лице протокол за почистване и дезинфекция;
 почистването и дезинфекцията да не се извършва в присъствието на деца;
 да определят бройката необходими материали за спазване на здравните изисквания (маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) и да осигуряват
тези материали преди отваряне на детската градина/ясла, както и да ги осигуряват след това редовно и в необходимите количества;
 да организират подреждането на помещенията с възможности за игри в малки групи и обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца;
 да разработят план за движение в сградата, като при необходимост осигурят необходимата маркировка за спазването му;
 да обособят пространство и ясно указание къде детето се преобува и докъде може да влиза с външните си обувки;
 при съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават детската градина/ясла, да направят разпределение на учителите, които ще поемат групите, и да изготвят график за работа им, като ежеседмично го актуализират;
 да разработят график за пристигане на персонала на детската градина/ясла, който да осигури време за преобличане в работно облекло преди започване на работа, и да обособят помещение за тази цел;
 при необходимост да реорганизират помещенията в детската градина/ясла, за да се гарантира максимален брой групи с минимален брой деца в тях (в изпълнение на принцип № 3) и спазването на дистанция между децата от отделните групи;
 по решение на педагогическия съвет на детската градина/ясла да изготвят промени в правилника за дейността на детската градина/ясла;
 да организират обезопасяване на средата, като се отстраняват всички играчки, които не могат да бъдат дезинфекцирани;
 да осигурят медицински специалист за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове на детската градина/ясла, или упълномощени и предварително инструктирани лица за осъществяване на приема;
 да организират изготвянето на график за приемането и изпращането на децата от отделните групи;
 да осигурят работата с децата, доколкото е възможно, в една и съща група и с един и същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните групи;
 да осигуряват необходимите средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала и на децата и особено отлична хигиена за измиване на ръцете, колкото може по-често;
 да не допускат използването на музикален и физкултурен салон освен в случаите, в които помещенията се използват за обособяването на отделна група;
 да не допускат организирането и провеждането на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина (изучаване на чужди езици, танци, изобразителни изкуства, спорт, театър и др.). От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска
градина/ясла, се очаква:
 най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му
престой;
 да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;
 да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно;
 да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
 да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
 да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;
 да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;
 да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
 да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);
 да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.
Екипът от педагогически, медицински и непедагогически специалисти, които са на работа в детската градина/ясла, е нужно да:
 се запознаят срещу подпис поне един ден преди отваряне на детската градина/ясла с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно;
 използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни, като спазват разработения график;
 измият ръцете си, да се дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина/ясла;
 отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване;
 въвеждат нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и близки контакти;
 в деня на първото посещение (само при първото посещение) на детето се измерва неговата температура, като това се извършва от лице от персонала, който е определен да работи със съответната група;
 да дезинфекцират след всяка употреба контактния термометър и да слагат латексови ръкавици при неговото използване;
 незабавно търсят компетентно мнение от медицинско лице в детската градина/ясли, в случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в
здравословното му състояние;
 предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с
извънредната ситуация;
 придружават децата и им дават насоки, когато това е необходимо, за това как найдобре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това
(задължително при пристигането в детската градина/ясла, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след
кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно
изсушаване със суха салфетка за еднократна употреба, а ако тези условия не са налични, може да се използва дезинфектант за ръце под надзора на възрастен човек.
 използват подходящ дезинфектант за ръце, и в краен случай алкохолни кърпички, подходящи за кожата, когато не са в близост до вода и течен сапун, но възможно най-бързо след това измиват ръцете си или тези на децата с вода и течен сапун (дезинфекцията на ръце при деца се допуска в краен случай при невъзможност за измиване с топла вода и сапун, като се извършва под стриктен контрол от страна
на персонала, като в последствие ръцете на детето се измиват при първа възможност);
 да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други трябва или да бъде придружена от дезинфекция след всяка употреба;
 организират дейностите така, че децата от една група да бъдат разделяни на помалки групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни активности;
 организират срещи с родителите само при необходимост, и то на открито пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на
физическа дистанция;
 да сменят на памперсите на децата в детските ясли с латексови ръкавици, които да се сменят след всяка процедура;
 лигавниците на децата в детските ясли, когато се използват такива, да се сменят възможно най-често.
По отношение на хигиената в сградата се очаква:
 проветряване на всички помещения често за поне 10 мин – сутрин пред пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната
почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден;
 дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно;
 почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им поне два-три пъти дневно;
 предоставяне на индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба;
 трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция, след всяка употреба;
 почистване на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно;
 недопускане да се внасят на стоки и предмети от родителите в детската градина/ясла (вода, салфетки и др.);
 недопускане да се използват на плюшени играчки;
 миене на играчките с топла вода и сапун, отвътре и отвън, поне два пъти дневно.
Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;
 осигуряване на лично спално бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60°C веднъж седмично или при необходимост и при спазване на здравните изисквания, регламентирани с Наредба № 12 за здравните изисквания към обществените перални;
 изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се измиват и дезинфекцират;
 разделяне на площадките на открито, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи;
 дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно.
 дезинфектантите, които се използват в детската градина, трябва да са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването;
 да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само от
съответната група;
 при възможност храната да се приготвя на място в детската градина в обособения към нея кухненски блок при спазване на всички изисквания в областта на храните, вкл. и тези, публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните.
Важно е общината и собствениците на детските градини/ясли да подкрепят, като при необходимост осигурява допълнителен медицински персонал или други специалисти, в т.ч. психолози (напр. от училищата), които да се включат в работата и да подкрепят усилията им за създаване на безопасна среда, в която детето да се чувства спокойно и подкрепяно. Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина/ясла При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):
1. Първоначално поведение
 Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
 На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
 След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
 Да се приеме отново детето в детската градина/ясла срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.
2. В случай на положителен тест на дете
 Да се информира екипът на детската градина/ясла състав, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ.
 Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора на съответната детската
градина/ясла.
 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата
детска градина/ясла.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определя от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация.
 Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.
 Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.
 При необходимост психолози могат да осигурят подкрепа.
При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):
3. Първоначално поведение
 Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
 Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
 След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
4. В случай на положителен тест
 Да се информира директора, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ.
 Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора на съответната детската
градина/ясла.
 В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата
детска градина/ясла.
 Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определя от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация.
 Да се информират контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
 Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.
 При необходимост и възможности психолози могат да осигурят подкрепа.
Кратка полезна информация
Какво е COVID-19?
 Остра заразна болест, която се причинява от нов коронавирус, наречен SARS-CoV-2.
Признаци на заболяване
 Оплакванията при COVID-19 варират от липсата на такива до появата на повишена температура, треска, кашлица, възпалено гърло, обща слабост и умора, мускулни болки. При тежко заболелите са налице тежка пневмония, остър респираторен дистрес синдром, сепсис и септичен шок. Напоследък, липсата на усещането за мирис или вкус също се съобщават като симптом за COVID-19.
Хора с повишен риск
 Лица с хронични заболявания независимо от възрастта им лица над 60 г.
Предпазни мерки
 Спазване на лична хигиена (миене на ръце с топла вода и сапун за минимум 20 секунди, спазване на респираторен етикет при кихане и кашляне, дезинфекция на ръце при невъзможност за измиване на ръцете)
 Спазване на дистанция и ограничаване на контактите.

Оставете коментар

Екипът на Смолян днес! Ви благодари, че използвате кирилица. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обида на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от администраторите на сайта. Коментари на латиница не се допускат.


Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!