КМЕТЪТ НА МАДАН ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА БЛИЗО 6 МЛН ЛЕВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 8 ВАЖНИ ОБЕКТА

КМЕТЪТ НА МАДАН ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА БЛИЗО 6 МЛН ЛЕВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 8 ВАЖНИ ОБЕКТА
Кметът на община Мадан Фахри Молайсенов подписа договор с ДФ“Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 5 864 229.77 лв без ДДС. Със средствата ще бъде реализиран поредния значим проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”. по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
Одобреното проектно предложение включва изпълнението на осем важни обекта, които ще се реализират в селата Върбина, Средногорци, Букова поляна, Ловци, Чурка и Бориново.
Предстои изграждането на нови довеждащи водопроводи, реконструкция и рехабилитация на съществуващи, както и асфалтиране на уличната мрежа след извършените ремонтни дейности. Общата дължина на водопроводната мрежа, която предстои да бъде изградена или ремонтирана е 20 757,50 линейни метра, а срокът на изпълнение е 36 месеца.
Благодаря на всички колеги, които работиха в подготовката на проекта. Изключително съм радостен, че успяхме да го защитим, защото проблемът с водоснабдяването, както и с качеството на водата в тези населени места е дългогодишен. Реализирането на този проект е от изключителна важност за ежедневните потребности на над 2 900 жители на общината, а създаването и обновяването на ВиК-мрежата ще подобри качеството и количеството на водата в тези населени места, и ще ограничи възможностите за поява на аварии в мрежата. В голяма степен ще се подобри санитарното състояние и охраната на каптажите и резервоарите.”, сподели градоначалникът.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре