Минимална работна заплата: зелена светлина за започване на преговори със Съвета

Минимална работна заплата: зелена светлина за започване на преговори със Съвета

•           Минималната работна заплата в ЕС следва да гарантира достоен стандарт на живот

•           Колективното договаряне следва да бъде засилено в държавите, в които то обхваща по-малко от 80 % от работниците

•           Правомощията на националните органи и автономността на социалните партньори за определяне на заплатите трябва да се зачитат изцяло

Евродепутатите одобриха мандат за започване на преговори по директива, която ще гарантира на всички работници в ЕС справедлива и адекватна минимална работна заплата. Мандатът е  договорен от комисията на ЕП по заетост и социални въпроси (EMPL) и за него гласуваха 443 депутати  „за”, 192 „против“ и 58 „въздържал се“. Преговорите могат да започнат веднага след като Съветът на ЕС одобри своята позиция.

Проектът за директива относно минималната работна заплата има за цел да определи минимални изисквания, за да се гарантира доход, който дава възможност за достоен стандарт на живот на работниците и техните семейства. Това може да се постигне чрез въвеждането на законоустановена минимална работна заплата (най-ниското равнище на заплащане, разрешено от закона), или чрез въвеждане на законоустановена възможност работниците да договарят своите заплати с работодателите чрез колективно договаряне.

Парламентът също така настоява да бъде засилен и разширен обхватът на колективното договаряне, като бъдат задължени държавите членки, в които по-малко от 80 % от работниците са обхванати от тези споразумения, да предприемат активни стъпки за насърчаване на този инструмент.

 Бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре