Над 2 милиона лева ще получат училищата, които работят по Национална програма „Иновации в действие“.

Над 2 милиона лева ще получат училищата, които работят по Национална програма „Иновации в действие“.
1 875 000 лв. се отпускат за популяризиране и мултиплициране на добри иновации.С 29 995 лв. ще се финансира организирането на 7 регионални форума (конференции, методически срещи, дискусии, работни семинари за иновации в образованието).
За закупуване на материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване се отпускат 150 000 лева.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре