Напълно ще се реновират тенис кортове в гр. Чепеларе

Напълно ще се реновират тенис кортове в гр. Чепеларе
Общинският спортен комплекс ще грейне като нов през новата 2023-та година!
 
На 06.10.2022 г. беше входиран проект „Подобряване на условията за спорт чрез обновяване на спортна площадка в Община Чепеларе“ към Министерство на младежта и спорта.
Община Чепеларе получи одобрение за изпълнение на внесеното проектно предложение и подписа Договор за финансово подпомагане 23-00-199 на 21.12.2022 г. в размер на 624 124,82 лв., със срок за изпълнение 12 месеца.
 
Благодарение на предоставената от Държавния бюджет финансова подкрепа ще бъде осъществена оснавната цел на проекта, а именно да допринесе за осигуряването на подходяща инфраструктура, която да доведе до създаване на по-добри условия за спорт, отдих и туризъм в Община Чепеларе.
Реализацията му ще подпомогне в краткосрочен план до разрешаването на проблема с неотговарящата на съвременните нужди и изисквания спортна инфраструктура в общината, а в дългосрочен план ще доведе до постигане на икономическите и социални цели на общината.
 
Проектът „Подобряване на условията за спорт чрез обновяване на спортна площадка в Община Чепеларе“ предвижда изпълнение на множество строително – ремонтни дейности и съвременни решения като:
- Тенис кортовете да се изпълнят с твърда настилка от бетонова основа и многослойно гумено-акрилно покритие, в следствие на което ще отпадне необходимостта от интензивна поддръжка, невъзможна в момента за общината. Спортният инвентар да бъде подновен.
- Комбинирано игрище за баскетбол и волейбол да се изпълни с нови габарити, отговарящи на стандартите, с настилка, аналогична на кортовете. За целта тротоарните плочници в габаритите на игрището ще бъдат премахнати. Съоръженията на игрището да бъдат подновени. От каменно-зидарийните стени да бъде премахнат съществуващата цименто-пясъчна мазилка и повърхностите да бъдат ремонтирани и фугирани.
- Съществуващите съоръжения за фитнес на открито, както и компрометираната тартанова настилка да бъдат демонтирани. На тази част от терена да се изпълни нова настилка от бетонови тротоарни плочи и да бъде монтирана тенис-маса за употреба на открито.
- Съществуващата детска площадка, както и съществуващата тартанова настилка да бъдат премахнати. Тази част от терена да се покрие с нова настилка от бетонови тротоарни плочи и да бъдат монтирани 4 бр. маси за шах и табла на открито. Перголите от тревните площи да бъдат преместени над масите за шах и табла.
- Да се извърши цялостен ремонт на обслужващата сграда, включващ изолация на покрива, ремонт на таваните, подмяна на счупени дограми, ремонт на електро и ВиК инсталациите, премахване на графити, пребоядисване и др. Трибуните на покрива да се защитят от атмосферните условия с лека навесна конструкция, а повредените участъци и елементи от конструкцията да бъдат възстановени.
- Откритите бетонови трибуни пред тенис кортовете да се ремонтират;
- Административната сграда да бъде санирана, чрез подмяна на всички дограми, изпълнение на външна термоизолационна система, подмяна на подовите покрития с теракотни настилки, ремонт на санитарното помещение, преработка на плоския покрив в скатен.
- Металната конструкция на съществуващите заграждения да бъде ремонтирана, като нарушените заварки бъдат преработени, корозията по ст. Профили бъде премахната и същите бъдат пребоядисани. Съществуващите телени мрежи да бъдат премахнати, да бъдат доставени и монтирани нови мрежи, с характеристики, отговарящи на този вид спортни съоръжения. Да бъде монтирана демпферна система от неръждаеми стоманени въжета и съответстващи обтегачи, която да предпазва загражденията от деформации.
- Съществуващата отводнителна система да бъде изцяло рекмонтирана, като се изпълнят линейни отводнители с необходимото напречно сечение на подходящите места, които чрез канализационни тръбопроводи да бъдат включени в градската канализационна мрежа.
- Да бъде извършена ревизия на съществуващото площадково осветление, като бъдат подменени участъците от кабелната мрежа с нарушена изолация. Да бъдат подменени осветителните тела с енергоспестяващи такива.
- С цел ефективно опазване на спортните и обслужващите съоръжения и оборудване от посегателства и вандализъм е наложително и инсталирането на система за видеонаблюдение на територията на спортния комплекс.
 
След извършване на предвидените строително-ремонтни дейности, спортните съоръжения в комплекса биха се използвали изключително ефективно, тъй като Чепеларе е център на спорт и туризъм. Общината разполага с най добрите в страната условия за алпийски ски, над 20 км ски писти и модерни съоръжения, към тях.
След извършване на ремонтните дейности, спортните съоръжения биха се ползвали активно за тренировъчни дейности, но също така биха могли да се организират турнири в индивидуални или отборни спортове от местно, регионално и дори национално ниво.
Проектът е адресиран към широката общественост и е насочен към задоволяване на основната жизнена потребност от активна почивка и спорт, респективно ще допринесе за подобряване качеството на живот на цялата местна общност.
 
В дългосрочен план резултатите от проекта ще се отразят и върху нарастващия брой туристи и гости на община Чепеларе, които ще имат възможност да съчетаят престоя си с допълнителна физическа активност, наслаждавайки се на любим спорт в съвременен спортен комплекс.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре