НЧ „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“ – с. Смилян формулира 6 предложения към Община Смолян,

НЧ „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“ – с. Смилян формулира 6 предложения към Община Смолян, НЧ „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“ – с. Смилян формулира 6 предложения към Община Смолян, НЧ „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“ – с. Смилян формулира 6 предложения към Община Смолян,
Шест предложения към Община Смолян относно подобряване качеството на въздуха формулира 
НЧ „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“ – с. Смилян ,  на база проведената дискусия с граждански организации, представители на общини и регионални институции на 25 март 2022 г, част от Регионалната кръгла маса на тема Регионалната кръгла маса на тема „Качеството на въздуха в област Смолян – проблеми и възможни решения за по-добро здраве“.
 Да се автоматизира процесът по почистване и миене на уличната мрежа чрез закупуване на специализирана техника. В много случаи извършването на тези дейности „на ръка“ от работници предизвиква по-силно вторично запрашаване дори от причиняваното такова от автомобилния трафик.
 Да се почистват и мият улиците не само в общинския център град Смолян, но и в населените места на територията на общината.
 Община Смолян да изисква и да следи АПИ да извършва миене и почистване на улиците в населените места, които са част от републиканската пътна мрежа като пътища, свързващи населените места.
 Община Смолян да предприеме действия за определяне на терени за компостери в населените места, с което да създаде условия за прекратяване на лошите практики по изгаряне на растителни отпадъци и изхвърлянето им в контейнерите за ТБО – и двете водещи до замърсявания на въздуха.
 Община Смолян да проучи и да се възползва от заложената в Плана за икономическо възстановяване и устойчивост мярка за стимулиране на домакинствата да изграждат собствени ВЕИ и да въведе местни стимули за домакинства със собствени ВЕИ, което ще намали замърсяването на въздуха от битово отопление и ще допринесе въглеродно-неутрална територия.
 Община Смолян да подобри комуникацията си с гражданите за информирането им за предприетите от местната власт мерки и действия за подобряване качеството на атмосферния въздух, като за целта провежда регулярни информационни срещи с жителите и заинтересованите страни от изпълнението на съответните мерки и програми.
Като част от последното предложение е и препоръката да се сложи началото на разговор с жителите на общината каква е цената за да бъдат въведени ефективни мерки за подобряване качеството на въздуха.
В проведената на 25 март взеха участие 29 участници от Община Смолян, Община Баните, Община Рудозем и Община Девин, сред които представители на общински администрации, кметове на населени места, представители на РИОСВ – Смолян и РЗИ – Смолян, на граждански организации и индивидуални граждани.. В рамките на кръглата маса бяха представени данни за качеството на въздуха в общините от Смолянска област, д-р Мони Турналиев сподели наблюдения като практикуващ алерголог за заболявания на населението, отключващи се от замърсявания на въздуха и сподели добри примери за ограничаване на замърсяванията от други страни в Европа и в света. Беше представена действащата Програма за достигане на утвърдените норми за КАВ в Община Смолян, проекти и мерки в етап на реализация от Община Смолян, насочени към намаляване замърсяването на въздуха от битово отопление и ресуспендирани прахови частици от автомобилния трафик, както и пилотните действия за въвеждане на кръгова икономика на база изграждане и търговия с ВЕИ между домакинства в рамките на проект City xChange.. Г-жа Магдалена Димитрова, старши експерт в ГД „ОПОС“ на МОСВ, представи „Възможности за финансиране на мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух по ОПОС 2021-2027““, до които Общините ще имат достъп.
Писмото бе внесено до Кмета на Община Смолян и до Председателя на Общинския съвет на 13.04.2022 г.
 
Източник: Смилян днес
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре