Необходими са повече действия от страна на ЕС за сигурно продоволствено снабдяване

Необходими са повече действия от страна на ЕС за сигурно продоволствено снабдяване

•          Украйна се нуждае от стабилна продоволствена помощ

•          Създаване на хранителни коридори към и от Украйна

•          ЕС трябва да диверсифицира източниците на внос на храни

•          Необходимо е ЕС да стимулира вътрешното селскостопанско производство

•          Необходима е помощ за засегнатите земеделски производители от ЕС

Парламентът призовава за незабавна и значителна хранителна помощ за Украйна и за по-независимо производството на храни в ЕС.

В четвъртък с 413 гласа "за", 120 гласа "против" и 49 гласа "въздържал се" беше приета резолюция относно необходимостта от спешен план за действие на ЕС за гарантиране на продоволствената сигурност в ЕС и извън него след руското нашествие в Украйна. В текста членовете на ЕП призовават за незабавна помощ под формата на доставки на храни за Украйна и за рестартиране на стратегията на ЕС за производство на храни.

Продоволствената помощ за украинците

Предвид сериозното въздействие, което руската атака срещу Украйна ще окаже върху продоволствената сигурност на украинците, Парламентът призовава за стабилна дългосрочна хуманитарна хранителна помощ за Украйна както от ЕС, така и на международно равнище. ЕС следва също така да отвори хранителни коридори до и от Украйна, които да служат като алтернатива на затворените черноморски пристанища. На украинските земеделски стопани следва да се предоставят също семена, горива и торове, които са оскъдни.

Един по-независим ЕС

Според членовете на ЕП пандемията COVID-19 и войната в Украйна са показали, че ЕС трябва да намали зависимостта си от вноса от твърде малко на брой доставчици. Те призовават за диверсификация на доставките от трети страни и изискват в краткосрочен план Комисията да прецени как да смекчи въздействието на високите цени на торовете върху земеделските производители. За да се намали зависимостта от вноса на торове в дългосрочен план, Парламентът предлага преминаване към алтернативни органични източници на хранителни вещества за селското стопанство и подкрепа за иновациите в селското стопанство.

Увеличаване на производството в ЕС и помощ за земеделските производители

Предвид прекъсването на вноса на селскостопански продукти, членовете на ЕП изискват увеличаване на вътрешното производство на храни. Земеделската земя трябва да се използва само за производство на храни и фуражи. За да се отговори на непосредствените нужди, членовете на ЕП искат през 2022 г. земеделските стопани да могат да използват земи под угар за производство на протеинови култури. Комисията следва също така да осигури подкрепа за най-засегнатите сектори и да мобилизира кризисния резерв от 479 млн. евро. Според членовете на ЕП на държавите членки трябва също така да се позволи да предоставят бърза и гъвкава държавна помощ на операторите на селскостопанския пазар.

 

Европейски парламент, Бюро за връзка в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре