Николай Мелемов изпрати днес писмо до МРРБ и НСОРБ по повод резултатите от оценката на подадените проектни предложения по процедура BG-RRP-4.023

Снимка: Архив

Кметът Николай Мелемов изпрати днес  писмо до МРРБ и НСОРБ по повод резултатите от оценката на подадените проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. В него се казва: „ Считаме, че община Смолян е ощетена и разпределението на ресурса за инвестиции за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е неравномерно в държавата, с което постигането на специфичните цели на конкретната процедура остава под въпрос за много райони в страната.

Разчитаме на Вашата подкрепа за възможно преразглеждане на решението и финансиране на по-голям брой проекти в общини като Смолян, с висока проектна готовност или за увеличаване на финансовия ресурс.

По отношение на втория етап на процедурата, предлагаме предвидените 20% съфинансиране да бъдат осигурени от държавата, а не от сдруженията на собствениците. Предложението е инициирано от представители на сдруженията на собствениците, по време на среща в Общинска администрация – Смолян и е подкрепено от представители на законодателната и изпълнителната власт от Област Смолян. 

В сайта на община Смолян има информация и от днешната среща с представителите на сдруженията на собствениците.

 

Целият текст на писмото:


ДО
АНДРЕЙ ЦЕКОВ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикуваните на 22. 12. 2023 г. в късния следобед дългоочаквани както от общините, така и от гражданите резултати от оценката на подадените проектни предложения по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, считам, че е налице явна необходимост от преразглеждане на решението по колко проекти да бъдат финансирани от всяка от кандидатствалите общини.
Налице е изключителен дисбаланс по отношение на разпределението на средствата по общини. Изключително активни градски общини като Смолян, Габрово, Димитровград и други остават с малък брой включени за финансиране проекти, при голям брой подадени и одобрени проектни предложения.
Както знаем, Планът за възстановяване и устойчивост се фокусира именно върху декарбонизацията и климатичната неутралност на градовете. Община Смолян бе активна и е подготвила този голям брой проекти, които значително биха допринесли към общата европейска и национална цел за намаляване на въглеродните емисии с най-малко 55% до 2030 година. Считаме, че с активността си сме заявили ясно намерение и воля за работа в тази посока и бихме допринесли за изпълнението на националната и европейската енергийни политики и политиката в областта на климатичните промени, както и за постигане целите на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради. Всеки град и всяка община имат своите особености по отношение на типа многофамилни жилищни сгради и следва да се отчитат характеристиките на тези сгради, при които планински град като Смолян не е конкурентен с градове, където има високо строителство и по-големи застроени площи. Също така в Смолян отоплителният сезон е по-дълъг, консумираната енергия е повече, като по-голямата част от източниците ѝ са твърди горива, освен това градът няма централизирано отопление. Всичко това води до разлики в енергийните характеристики и в енергийните спестявания на сградите в различните райони на страната.
При подготовка на проектите бе заявено, че в тази процедура е много важна инициативата на гражданите за сдружаване и за подготовка на необходимите документи за кандидатстване, включително за влагане на собствени средства за технически паспорти и енергийни обследвания на сградите. В този процес, екипите на общините бяхме много активни и вложихме допълнително време и човешки ресурс за работа с гражданите и подготовка на качествени проекти, с ясното съзнание, че това са едни от проектите с най-висок социален и екологичен ефект, тъй като повишаването на енергийната ефективност на многофамилните сгради ще допринесе както за постигане на целите за въглеродна неутралност, така и ще подобри комфорта на домовете и облика на града.
Въпреки на пръв поглед обективната оценка съгласно критериите на процедурата, считаме, че не е коректно активни общини като Смолян с толкова висока проектна готовност и значителен брой подадени и преминали успешно административна, техническа и финансова оценка предложения да получат едва 6% от заявения ресурс, а други общини получават почти максимума от 30 000 000 при много по-ниска активност. Наясно сме, че не всички подадени проекти ще бъдат финансирани, но за областен град като Смолян би следвало да бъде отпуснат по-голям финансов ресурс.
Още повече, че в община Смолян гражданите, живущи в тези 60 сгради, които са в резервен списък са вложили собствени средства за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за ЕЕ в размер на 1 189 283.51 лв. с ДДС, които не биха могли да си възстановят, освен ако държавата не предвиди средства за компенсация.
Също така, следва да отбележим, че по време на оценката на проектните предложения бяха налице редица различия в подхода на оценителите и несъответствия по отношение на идентичния начин на оценка на проектите, като например изискване за даден документ или корекция при едни от проектите, а при други същия документ или корекция да не се изисква. Бихме могли да дадем примери. Това ни дава причина да считаме, че не е прилаган единен подход при оценката на проектните предложения.
С оглед на така изложеното и предвид наличието на висока проектна готовност в Община Смолян, както и в други подобни общини, считаме за крайно необходимо да бъде преразгледано решението за финансиране, като се осигури допълнителен финансов ресурс и се отчитат и местните специфични характеристики на етажната собственост, както и да бъде зачетена активността на гражданите и общините. Считаме, че община Смолян е ощетена и разпределението на ресурса за инвестиции за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд е неравномерно в държавата, с което постигането на специфичните цели на конкретната процедура остава под въпрос за много райони в страната.
Разчитаме на Вашата подкрепа за възможно преразглеждане на решението и финансиране на по-голям брой проекти в общини като Смолян, с висока проектна готовност или за увеличаване финансовия ресурс.
По отношение на втория етап на процедурата, предлагаме предвидените 20% съфинансиране да бъдат осигурени от държавата, а не от сдруженията на собствениците. Предложението е инициирано от представители на сдруженията на собствениците, по време на среща в Общинска администрация – Смолян и е подкрепено от представители на законодателната и изпълнителната власт от Област Смолян.

С уважение,
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре