Община Смолян проведе поредната акция по премахване на излезли от употреба моторни превозни средства от терени общинска собственост.

На 20.09.2022 г. Комисия назначена със Заповед № РД-0350 от 14.04.2022г. на Кмета на община Смолян извърши принудително преместване на 4 бр. излезли от употреба моторни превозни средства разположени на…