Обект „Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем-Ксанти” и подходен път” към момента е завършен на над 80%

Обект „Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем-Ксанти” и подходен път” към момента е завършен на над 80% Обект „Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем-Ксанти” и подходен път” към момента е завършен на над 80%

„Не следва да има притеснения относно завършването на този обект, тъй като финансирането е изцяло подсигурено – около 3 млн. лв. са осигурени по Програмата за трансгранично сътрудничество „Гърция-България, 2014-2020“, а финансирането до 18 млн. лв. е осигурено от държавния бюджет с постановление на Министерски съвет от 18 декември 2019 година, и тези средства са по сметките на Областна администрация Смолян. Така че от гледна точка на финансиране, не следва да има притеснения за завършването на проекта.“, каза пред медиите областният управител Недялко Славов, във връзка с политическата обстановка в страната, при посещението на ГКПП „Рудозем-Ксанти“.

      Областният управител Недялко Славов и инж. Стефан Соколов, представляващ изпълнителя на строително-монтажните работи ОБЕДИНЕНИЕ "ПАРТНЬОРИ - КСАНТИ", запознаха детайлно журналистите с техническите данни за обекта, постигнатия напредък и предстоящите  строителни дейности.

      Обектът се състои от два подобекта (Път II-86 и ГКПП) разположени на територия с обща площ от 76 дка,  която включва:

-        33 дка - територия за изграждане на подходния път в участък от км.134+000 до км. 134+660 т.с. до начало на площадката за ГКПП на Път II-86  и изграждане на паркинг с площ 2400 кв.м.;

-        37 дка за площадка на ГКПП,  със средни размери 370х100 м. (в т.ч. подходния Път II-86  до пресечната точка с Р. Гърция при  км. 135+066);

-        6 дка  площадка за допълващи дейности и техническа инфраструктура.

      Подходният път в участък от км.134+000 до км. 134+660 е с ширина 10 м. и включва  две ленти за движение  в посока Р. Гърция и една в посока Р. България, както  и банкети по 1,5 м. 

       В участък от км. 134+660 до км. 135+066 (площадката за ГКПП) - транспортната инфраструктура се обособява с по четири ленти на движение в двете посоки  „входящи” и „изходящи”. Лентите са предвидени: 1 брой за тежкотоварни автомобили, 2 броя за леки автомобили и 1 брой за автобуси,  със съответните технически габарити. Общата средна ширина е  по 25 м. в посока, като включва асфалтовите ленти и островните тротоари. 

На площадката за ГКПП се разполагат и:

-        Двуетажна административна сграда  с разгъната площ 890 кв.м, където са разположени административна част за ГД ”Гранична полиция”,  административна част за Агенция „Митници” и свързваща част;

-        Двойни кабини за гръцки и български гранични служители - 6 броя , кабини за митнически контрол – 8 броя и по една  двойна кабина-пропуск в двата края на площадката ;

-        Метална покривна конструкция (навес) с площ на покритието 3335 кв.м. –покривайки почти изцяло пътните платна, островните кабини и двуетажната административна сграда. Покривната конструкция се състои от стоманени колони и главни носещи стени;

-        Хале за щателна митническа проверка с площ 570 кв.м. и средна височина 6,00 м.

-        Осова автомобилна везна в лентите за тежкотоварен трафик – по един брой в двете посоки вход-изход;

-        Граничен здравен контрол с площ от 43 кв.м., включващ лекарски кабинет и изолатор;

-        Обществени тоалетни – сектор „излизащи” и сектор „влизащи” – 158 кв.м.;

-        Паркинг за гръцките служители

Площадката за допълващи дейности и техническа инфраструктура включва подземен резервоар за вода и противопожарни нужди с помпена станция, трафопост и дизел агрегат, изгребна яма, стълба с пасарелка, паркинг за българските служители.

 Статистиката за 2020 г. на изпълнени строително-монтажните работи по проекта включва:

Пътна част:

-        Общ изкоп горен слой почви – 19 551 куб.м.

-        Изкоп пътна част -  79 888 000 куб.м.

-        Насип пътна част – 217 999 куб.м.

-        Правоъгълни водостоци 4 броя със сумарна дължина 209 м.

-        Тръбни водостоци 2 броя с обща  дължина 94 м.

-        Колекторни тръби ф 200 и ф 300 – 531 м.

-        Пътна основа от трошен камък – 7 474 куб.м.

-        Ревизионни шахти от сглобяеми елементи – 12 бр.

-        Дъждоприемни шахти – 29 бр.

-        Отводнителни окопи със стоманобетони елементи – 628 м.

-        Асфалтови смеси за основен и долен пласт 12 см – 3 582 куб.м.

-        Първи битумен разлив – 10 700 кв.м.

-        Бетонови работи – 772 куб.м.

-        Хидроизолация в основи – 167 кв.м.

Конструкции – сгради и огради:

-        Изкоп за основи – 15 061 куб.м.

-        Насип – 7 430 куб. м.

-        Бетонови  – 1 724 куб.м.

-        Армировъчна стомана  - 144 699 кг.

-        Профилна стомана – 18 469 кг.

-        Кофриране и декофриране – 5 191 кв.м

      Предстои завършването на части – Архитектура, Електрическа, ВиК, ОВиК, Пожарна безопасност, Ограничителни системи, знаци и маркировка, Паркоустройство, Оборудване и обзавеждане.

        Своевременно се изготвя документацията съгласно изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

        Протоколите за отчитане на строително-монтажните работи са изготвени подробно, както с междинно отчитане така  и с натрупване и оставащи дейности и финансиране – по „GrossBo“ и по Национално финансиране.

         Поддържа се постоянен контакт с всички участници в строителния процес – възложител, строител, строителен надзор, авторски надзор. Седмично се провеждат работни срещи на участниците в строителния процес, като се канят или уведомяват представители на заинтересуваните институции – МРРБ, Агенция „Митници”, РД „Гранична полиция”, Агенция „Пътища”, ЮЦДП, РС ПАБ, Електроразпределение  „Юг”, БТК, „ВиК” ЕООД,  Община Рудозем и др.

      Непрекъснат е работният режим със Секретариата в Солун - Р. Гърция, във връзка с реализиране на Проекта с акроним „CrossBo“ по Програма за сътрудничество INERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”.

      Инж. Стефан Соколов даде прогнозен срок за завършване на обекта до края на юни т.г., като проектът към момента е завършен на над 80%.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре