Областната комисия по заетост единодушно прие Предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година

Областната комисия по заетост единодушно прие Предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година Областната комисия по заетост единодушно прие Предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година Областната комисия по заетост единодушно прие Предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година Областната комисия по заетост единодушно прие Предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година Областната комисия по заетост единодушно прие Предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година Областната комисия по заетост единодушно прие Предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година Областната комисия по заетост единодушно прие Предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година

  „Политиката на областния управител Недялко Славов е насочена, както към подобряване на материално-техническите условия в училищата и поддържане високото ниво на образование в област Смолян, така и към развитие на професионалното образование и дуалната форма на обучение.“, каза заместник-областният управител Андриян Петров на днешното он-лайн заседание на Областната комисия по заетост, във връзка с представянето, обсъждането и съгласуването на Предложение за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година.

      Петров изказа благодарности към представителите на бизнеса за добрия диалог и за нарасналата им ангажираност към професионалното образование и подготовката на необходимите им кадри. „Представителите на частния бизнес разбраха колко е важно да подкрепят образованието, да предоставят възможности за стипендии, както и да осигурят достъп на учениците и родителите до същинския процес на работа в заводите и цеховете. Ще продължаваме да работим в тази посока. Предприети са и стъпки за развитие на професионалното образование във висшите учебни заведения. Търсим възможности и в сферата на висшето образование, в университетите на територията на област Смолян да бъдат разкрити атрактивни специалности, отговарящи на нуждите от кадри в региона, които да надградят професионалното средно образование. Това е един от начините да задържим младите хора тук, осигурявайки им възможност за трудова кариера и развитие по родните места.“, подчерта заместник-областният управител Андриян Петров.

      Началникът на РУО-Смолян Мария Семерджиева изказа благодарности към членовете на Областната комисия по заетост за активното им участие по време на планиране на приема, който е съобразен, както с нуждите от кадри на пазара на труда, така и със стратегиите за икономическо развитие на общините в област Смолян. „През последните четири години в системата на образованието в област Смолян допълнителната инвестиция като финансов ресурс е 20 млн. лв. Тези средства са вложени в подобряване на материално-техническата база и изграждане на т.н. STEM-центрове, които водят до повишаване интереса на учениците към професиите. Смятам, че това, което постигнахме съвместно през последните години е много, но има какво още да си пожелаем, за да може професионалното образование все повече да се развива ползотворно, да бъде в полза на учениците и да отговаря на потребностите на пазара на труда. След проведени много срещи с представители на бизнеса, с общи усилия направихме план-прием, който да отговаря на потребностите на бизнеса и да привлечем децата към професионалното образование.“, Семерджиева обърна внимание, че не се омаловажават по никакъв начин профилираните гимназии, които както и професионалните гимназии имат важно място в образователната система на област Смолян.

      На проведеното днес  заседание на Областната комисия по заетост Нина Алексиева – старши експерт по професионално образование и обучение към РУО-Смолян, представи доклад-анализ за осъществения държавен прием в област Смолян през учебната 2020/2021 година и Предложение за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година.

      По отношение на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година, той е изпълнен на 100%, при реализирани 37 от 37 заложени паралелки.

      За предстоящата 2021/2022 учебна година се планира разкриване на професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, както и професии, предложени от бизнеса и общините: ПГЕ „А.С.Попов“-гр. Девин - „Изпълнител на термални процедури“, дуална форма, „Икономическа информатика“; СУ „Никола Йонков Вапцаров“-с. Борино - „Приложна информатика“; СУ „Св.св. Кирил и Методий“-с. Върбина - „Приложна информатика“; СУ „Св. Княз Борис І“-с. Старцево - „Туризъм“; ПГ „Васил Димитров“-гр. Мадан - „Минна електромеханика“,  СУ „Св. Княз Борис І“-с. Старцево - „Туризъм“;  „Автоматизирани системи“ в ПГЕ„А.С.Попов“-гр. Девин, заявена от „Девин“ ЕАД; „Изпълнител на термални процедури“ в ПГЕ„А.С.Попов“-гр. Девин, дуална форма, заявена от  Спа Хотел „Орфей“; „Електрообзавеждане на производството“ в ПГТТ „Христо Ботев“-гр. Смолян, дуална форма – от Електроразпределение Юг ЕАД; „Автотранспортна техника „ в ПГТТ „Христо Ботев“-гр. Смолян – от "Искилиев" ООД , „НИК Стил“ ООД; „Минна електромеханика“ в ПГ „Васил Димитров“-гр. Мадан – от „Горубсо – ЕООД“; „Мехатроника“ в ПГСГСТ „Никола Й.Вапцаров“–гр.Чепеларе – „Амер Спортс България“ЕООД, Чепеларе.

      В Предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година за област Смолян са взети под внимание, както интересите на учениците и родителите, така и нуждите от кадри за бизнеса. При 827 завършващи седмокласници през 2020/2021 учебна година, заложените за 2021/2022 учебна година паралелки са 40, от които 21 професионални и 19 профилирани.

      След обсъждане и съгласуване на Предложението за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година, членовете на Областната комисия по заетост единодушно го приеха.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре