Община Чепеларе търси лични исторически архиви, свързани с героизма и родолюбието на чепеларци за включване в сценария на спектакъл „Звук и светлина“

Община Чепеларе търси лични исторически архиви, свързани с героизма и родолюбието на чепеларци за включване в сценария на спектакъл „Звук и светлина“

Община Чепеларе в партньорство с гръцката община – Просочани реализират проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“ (INTEGRA_TOUR), който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020.

Основната цел на проекта, чийто водещ партньор е Чепеларе, е да се съхрани и подобри местната култура, паметници и природни туристически ресурси и да популяризира форми на туризъм, които осигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители, както и да подобри разбирането на различните култури, обичаи, начин на живот, традиционни знания и вярвания.

Особен акцент в проекта е разработването на спектакъл – „пърформънс“ „Звук и светлина” – кратък филм за историята: „Паметта на Чепеларе“.

С изготвянето на светлинно-звуковия спектакъл се цели да се наблегне на величието на историята, на важните моменти от битките при освобождението на Родопите от 21-ви Средногорски пехотен полк, воден от полковник Серафимов, както и на бойците от 10-ти Родопски пехотен полк.

Чрез кинетични, пластични образи, съчетани с оригинална музика и ефектно осветление, които се предвиждат по проекта, ще се изгради запомнящ се емоционален образ за храбростта и честта на чепеларските воини на бойното поле през Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни, които устремно се хвърлят в битките.

Спектакълът „Звук и светлина“ ще напомня за цветен фонтан от емоции, който в няколко части ще проследява историческите събития.

Във връзка с реализацията на тази дейност, за да се създаде възможно най-подходящ сценарий и постигне очаквания ефект, местната власт се обръща  към гражданите и ги призовава, ако притежават исторически данни, свързани с миналото на град Чепеларе – снимки, документи, писма, спомени, дневници и др. извадки от лични архиви, да ги предоставят на общината, с цел да бъдат използвани при изготвяне на концепцията за Пърформънс Шоу „Звук и Светлина“ – „Паметта на Чепеларе“. С тези жестове и действия, чепеларци ще потвърдят по достоен начин родолюбието и отечествения дълг на своите предци, които неотменно са били свързани с националните идеали за обединението на България и отстояване на независимостта й.

Материалите и информацията, които ще помогнат за визуализацията на миналото на Чепеларе може да бъдат предоставяни в стая № 11 в сградата на Община Чепеларе всеки работен ден от 08,30 до 12,30 и от 13,30 до 17,30 часа; тел за връзка: 03051 8273.

В рамките на проекта се предвижда да се извърши реконструкция и обновяване на Музея на Родопския карст, който е уникален по рода си и е единственият музей на пещерите в Югоизточна Европа. Предвидено е още и реконструкция и благоустрояване на Паметника на загиналите във войните чепеларци. 

В резултат от съвместно с гръцката страна проучване, ще се изведат стратегическите насоки за изграждане на имидж на община Чепеларе като подходящо място за отдих и почивка и ще се дадат препоръки за възстановяване на целогодишния туристическия потенциал на региона, както и определяне на подходящите инструменти и техники за това.

Проектът включва още и създаване на съвместно софтуерно приложение за смартфони и таблети, което ще може да бъде изтегляно безплатно и ще бъде достъпно на три езика: български, гръцки и английски, ще бъде разработен и продукт – „Дигитален каталог със забележителностите”, съдържащ информация за туристическите обекти и други съпътстващи дейности.


Настоящата публикация е създадена в рамките на проект „Интегриран подход на културни и природни обекти в Чепеларе и Просочани, Гърция ((INTEGRA_TOUR) Договор № В2.6с.01/31.08.2017, който се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България. Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Чепеларе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре