Общините Девин и Доспат с общ социален проект

Общините Девин и Доспат с общ социален проект
По предложение на кмета на Община Доспат инж. Елин Радев, на редовна сесия със свое решение Общински съвет Доспат одобри Община Доспат да кандидатства и подаде съвместно проектно предложение с община Девин по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”. Общински съвет Доспат одобри и  партньорството с община Девин (община Девин – водеща организация, община Доспат – партньор).

Инициативата е съвместна между кметовете на двете общини - Красимир Даскалов, кмет на община Девин и инж. Елин Радев, кмет на община Доспат.

Двете общини са допустими кандидати по безвъзмездната финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

По цитираната процедура са допустими следните дейности:
• Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
• Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
• Обучение и супервизия на персонала;
• Ремонти, обзавеждане и оборудване на подходящи помещения, включително и закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа, при аргументирана необходимост.
Максималната стойност на ремонтите, обзавеждането и оборудването на подходящи помещения е до 50 000 лв. на проект включително и закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа, в случай на аргументирана необходимост.
Максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги (компенсация) за едно лице е до 2016 лв. За да отговори на условията за кандидатстване община Доспат е необходимо да работи в партньорство с друга община, с цел достигане на брой участници от целевата група не – по малък от 50 за всяко проектно предложение.
За всяка община в страната, по определен ред са разпределени броят потребители, на базата на които се сформира бюджетът на проектното предложение. Индикативния брой на потребителите по общини са заложени в Условията за кандидатстване по процедурата за община Доспат е 21, а за община Девин е 37.
В партньорство двете общини достигат определения брой потребители за кандидатстване с проектно предложение. 

Продължителността на предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги следва да бъде за период не по-малко от 12 месеца. Срокът за подаване на проектно предложение от страна на бенефициентите е до 15 март 2019 г.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре