Обявиха конкурс за директор на планетариума в Смолян

Обявиха конкурс за директор на планетариума в Смолян
Община Смолян обяви конкурс за директор на Планетариума в Смолян, предава Агенция  "Фокус“. Конкурсът е за заемане на длъжността "директор" на Общински културно- образователен център "Планетариум с астрономическа обсерватория“

Минималните изисквания за заемане на длъжността са кандидатите да са с висше образование, квалификационна степен "Магистър", със специалности: "Физика“ и/или "Астрономия“. Те трябва да имат професионален опит от 3 години. Допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите са научно звание или научна степен, професионално-квалификационна степен, допълнителна квалификация и/или специализация в областта на физическите науки; участие в разработването и реализацията на програми и проекти, чуждоезикова подготовка и компютърна грамотност.

Характерът на работата се изразява в организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Общински културно- образователен център "Планетариум с астрономическа обсерватория“ /ПАО/-Смолян, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Директорът на институцията ще отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в Общински културно- образователен център "Планетариум с астрономическа обсерватория“ /ПАО/-Смолян, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на имуществото, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина. Той ще контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета. Директорът представлява Общински културно-образователен център "Планетариум с астрономическа обсерватория“ /ПАО/-Смолян пред компетентните органи.

Начинът на провеждане на конкурса е чрез допускане по документи, защита на Програма за дейността и развитието на Общински културно-образователен център "Планетариум с астрономическа обсерватория“ /ПАО/-Смолян за период от четири години, подробно разработена за първата от тях и интервю.

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община Смолян на адрес: гр. Смолян, п.к.4700, бул. "България" № 12, в деловодството на Община Смолян, ет.1, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. Могат също така да се изпратят по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на горепосочения адрес.

Крайният срок за подаване на документи е 18 август.

Припомняме, че в планетариума в Смолян се извършва мащабен ремонт и реконструкция на сградата и двата купола. Предстои и доставка на съвременно високотехнологично оборудване за звездната зала и за обсерваторията. В ремонтните дейности е включено обновяване на дограма, топлоизолация, облицовка, електрическа и ВиК-инсталации, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

За звездната зала ще се достави цифрова система за планетариум, нова апаратура за сценично осветление и озвучаване. Проектирано е създаване на втори посетителски център, както и покупка на нов телескоп за обсерваторията.

Общата стойност на проекта е 4.1 млн. лв., а крайният срок за изпълнение е удължен до 30 декември 2023 г
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре