Menu
Петък, 07 Април 2017 17:28

Обявяват конкурс „Библиотека на годината” и „Библиотекар на годината”

Написана от
Обявяват конкурс  „Библиотека на годината” и „Библиотекар на годината” снимка: Смолян днес!
Областна администрация – Смолян
и
Регионална библиотека „Николай Вранчев”
 
в чест на 11 май - професионалният празник на библиотекаря
 
ОБЯВЯВАТ  КОНКУРС
за
 „Библиотека на годината” и „Библиотекар на годината”
 
конкурсът е под патронажа на Областният управител на област Смолян
инж. Момчил Караиванов
 
Документите с предложения за номинации се изпращат на адрес :
 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров”№7,
 Регионална библиотека „Николай Вранчев”, отдел „Координация”
 
Срок на подаване на кандидатурите: 28 април 2017 година
 
Статут
за годишни награди за библиотечна дейност
БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА
БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА
Наградите се учредяват от Областна администрация – Смолян и РБ „Николай Вранчев” и ще се присъждат ежегодно в чест на 11 май - професионалния празник на библиотечните и информационни специалисти. Отличията се връчват за постиженията през предходната година.
1.3. Наградата се състои от почетена грамота и предметна награда.
2. Наградите се присъждат на конкурсен принцип за:
•    Високи постижения в реализацията на мисията на библиотеките ;
•    Внедряване на иновативни услуги за ползвателите;
•    Реализация на проекти с обществена и професионална значимост;
•    Принос в изграждането на положителна визия на библиотеките и по-силното им присъствие в медиите и местната общност.
3. Предложения на кандидати
3.1. Предложения за годишните награди  могат да се правят от:
•    дирекционни съвети на библиотеките;
•    читалищни настоятелства;
•    обществени, професионални и неправителствени организации;
•    представители на местните власти;
3.1.1. Предложения не могат да се дават:
•    от ръководства за награждаване на ръководената от тях библиотека;
•    от личности за тяхното собствено награждаване;
•    при наличие на конфликт на интереси.
3.2. За всяко предложение се попълва формуляр по образец, придружен с приложения в подкрепа на кандидатурата.
3.3. Обявата за конкурса се публикува на сайта на РБ – Смолян, Областна администрация  и в други медии.
3.4. Награди:
БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА – 1 награда
БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА – 1 награда
ГРАМОТА за номинация в годишните награди
4. Връчване на наградите
4.1. Наградите БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА и БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА  се връчват по повод 11 май – професионалния празник на библиотечните и информационни специалисти.
4.2. Наградите се определят по правилата на Процедурата по излъчване на победителите . която ще бъде публикувана на сайта на организаторите.
ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ
В ГОДИШНИТЕ БИБЛИОТЕЧНИ НАГРАДИ
1. Процедурата по излъчване на победителите в годишните библиотечни награди обхваща два етапа.
1.1. Първият етап е „Допустимост на кандидатите“ и в него преценката се прави по документи.
1.1.1. Специално определен екип от организаторите преглежда постъпилите формуляри с предложения и приложените към тях документи, за да установи тяхното съответствие на Статута.
1.1.2. Екипът изготвя доклад за постъпилите кандидатури и тяхното съответствие на Статута и го представя на зам. областния управител и директора на РБ – Смолян.
1.2. Вторият етап е „Избор на наградените“
1.2.1.Със заповед на зам. областния управител се изгражда комисия по оценка на кандидатурите, включваща представители на ОА и РБ. Комисията се оглавява от зам. областния управител .
1.2.2. Всеки от комисията по оценяване  получава Доклад  за „Допустимост на кандидатите“, заедно с документите на допуснатите кандидати.
1.2.3.Комисията  оценява кандидатурите по петобалната система, като най-високата оценка е 5, а най-ниската – 1.
1.2.4.Всеки член на комисията оценява всяка от кандидатурите и изпраща своите резултати на организаторите на конкурса.
1.2.5. РБ – Смолян обобщава получените оценки и изготвя информация за крайните резултати от конкурса, които предоставя на зам. областния управител.
 

Критерии за оценка на кандидатура „Библиотека на годината”
1.Показатели за ефективност на библиотечното обслужване на базата на средните за област Смолян  за 2016 година – читаемост, посещаемост и обръщаемост на фонда / постигнатото за всеки показател се точкува по установените правила и се взема средна оценка от трите показателя/
2. Внедряване на иновативни услуги за ползвателите.
3. Реализирани културни и образователни събития за различни категории потребители.
4. Реализация на проекти с обществена и професионална значимост.
5. Високи постижения в реализацията на мисията на библиотеката, изграждане на положителна    визия на библиотеката и силно присъствие в живота на местната общност.
 
Максимален брой точки : 25
 
Критерии за оценка на кандидатура „Библиотекар на годината”
1. Личен принос за  реализацията на мисията на библиотеката и силното й присъствие в живота на местната общност.
 2. Внедрени иновативни услуги за ползвателите.
3. Реализирани културни и образователни събития за различни категории потребители.
4. Реализирани  проекти с обществена и професионална значимост.
5. Професионално развитие – повишаване на образователния ценз, участие различни курсове за професионална квалификация, други обучения надграждащи знания за професионален растеж, публикации в медиите, участие в регионални и национални форуми  и др.
 
Максимален брой точки : 25
 

Областна администрация – смолян

регионална библиотека „Николай вранчев”

ГОДИШНА НАГРАДА „БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА”

 

 

Ф О Р М У Л Я Р

ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Информация за кандидатурата:

Библиотека:................................................................................................................................

Адрес:..........................................................................................................................................

Лице за контакти:.......................................................................................................................

Кратка справка за кандидатурата (до ½ стр.):

...........................................................................................................................................................

Информация за приноса на предложената библиотека (до 1 стр.; моля, подкрепете с приложения):

...........................................................................................................................................................

Факти и данни в подкрепа на приноса (до ½ стр.):

..........................................................................................................................................................

Документи в подкрепа на кандидатурата (писма за подкрепа и др.):

.........................................................................................................................................................

Информация за подателя на формуляра:...................................................................................


ГОДИШНИ НАГРАДИ „БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА”

 

 

Ф О Р М У Л Я Р

ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Информация за кандидата:

Име:.............................................................................................................................................

Адрес:..........................................................................................................................................

Библиотека:………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                

Длъжност, заемана от кандидата:............................................................................................

Лице за контакти:.......................................................................................................................

Кратка професионална биография на кандидата (до ½ стр.):

...........................................................................................................

 Информация за приноса на кандидата (до ½ стр.):

............................................................................................................

Факти и данни за приноса на кандидата (до ½ стр.; моля, подкрепете с приложения):

...................................................................................................................

Документи в подкрепа на кандидатурата (моля, приложете ксерокопия на документите):

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

 
 

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!