Menu
Вторник, 12 Септември 2017 17:47

ОД МВР – Смолян предприема превантивни мерки преди началото на новата учебна година

Написана от
Прочетена 1006 пъти

Във връзка с предстоящото откриване на новата учебна 2017/2018 година, с цел опазването на обществения ред в районите на детските градини и училищата на територията на област Смолян, традиционно ОД МВР – Смолян предприема редица превантивни мерки:

1. Началниците на районните управления от област Смолян са провели работни срещи с представители на Регионалното управление по образование (РУО) - гр. Смолян към Министерството на образованието и науката (МОН) и с кметовете на общини за набелязване на конкретни мероприятия и дейности, свързани с предстоящото откриване на новата учебна година и провеждането на първия учебен ден, с цел гарантиране сигурността на учениците, техните родители и близки, и за недопускане нарушения на обществения ред.

2. Проведени са работни срещи с директорите на детските градини и училищата на територия на областна дирекция на МВР – Смолян за съгласуване на съвместни действия по обезпечаване на обществения ред и сигурността в техните райони. Обсъдени са възможностите за допълнителни мерки за физическа защита, начините на охрана, пропускателния режим, недопускането на престъпни посегателства при откриването и по време на учебната година. Уточнени са начините за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления на ОД МВР - Смолян. В срещите са взели участие полицейски и младши полицейски инспектори (ПИ и Мл.ПИ), съвместно с инспектори от детска педагогическа стая. На директорите на училища и детски градини са предоставени списъци с имената и телефоните на ПИ и Мл.ПИ, обслужващи територията на ОД МВР - Смолян.

3. Извършени са охранителни проверки на сградите на детски градини и училища на територията на областна дирекция на МВР – Смолян. При констатиране на пропуски, свързани с охраната и пропускателния режим в конкретни училища и детски градини, своевременно през цялата учебна година до началника на Регионалното управление по образованието (РУО) – Смолян, към МОН, ще се изпращат уведомителни писма, съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 2 от ЗМВР, за отстраняване на пропуските и предприемане на допълнителни мерки за охрана и сигурност.

4. При наличие на частни охранителни фирми, осъществяващи дейности в детски градини и училища, се провеждат срещи с техните ръководители, като се изисква охранителите да бъдат по-наблюдателни и особено внимание да обръщат на лица със съмнително поведение. Уточняват се начините за взаимодействие при реагиране на сигнали за противообществени прояви.

5. За първия учебен ден – 15-ти септември 2017 г., е предвидено засилено полицейско присъствие в районите на учебните заведения, включително и на участъците и пътищата с повишена концентрация на пешеходци, като за целта началниците на районни управление и сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР – Смолян са изготвили съответните план-разстановки. На ангажираните служители са поставени ясни и конкретни задачи за изпълнение, свързани с обезпечаване на обществения ред и сигурността в и около учебните и детски заведения.

6. Началниците на районните управления от областта организират извършването на системни проверки в питейни и увеселителни заведения за контрол по спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи нерегламентирано присъствие на малолетни и непълнолетни лица в тях, както и продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца. Активизиран е контролът над търговските обекти в близост до детски градини и училища за недопускане продажба на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. При необходимост на основание чл. 65, ал. 1 и 2 от ЗМВР се съставят писмени протоколи за предупреждение за отговорността, която се предвижда при извършване на съответното нарушение.

7. На полицейските служители от ОД МВР - Смолян са поставени конкретни задачи за противодействие разпространяването на наркотични вещества в районите на детските градини и училищата. При получаване на информация, свързана с този вид престъпна дейност, незабавно да се уведомяват компетентните служби на МВР.

8. Проведени са съвместни срещи между ОДМВР - Смолян, РДПБЗН - Смолян и РУО-Смолян за изготвяне на графици за учебната година с конкретни теми по направление на дейност.

9. В часовете на класа ще се провеждат беседи по предварително изготвени съвместни графици в рамките на Националната програма „Работа па полицията в училищата". Разпространяват се информационни брошури за безопасност на децата.

10. За ограничаване на предпоставките за пътнотранспортни произшествия с децата преди и в началото на новата учебна година от 01.09.2017 г. до 31.10.2017 г. се организира и провежда традиционната Акция на полицията “Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“.
Акцията стартира с обявяването на седмицата от 25.09.2017 г. до 01.10.2017 г. за „Седмица за превенция на детската пътна безопасност“ и с обявяването на 30.09.2017 г. за “Ден на превенцията”.
- Във връзка със “Седмицата за превенция на детската пътна безопасност” и откриването на новата учебна година, в рамките на акцията на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“, до 11.09.2017 г. от служители от сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР – Смолян, съвместно с представители на общините и кметствата, както и на областната управа, в районите на всички детски и учебни заведения се извършва оглед на: сигнализацията с пътни знаци и маркировка; уличното осветление; предпазните огради на детските градини и училищата и пешеходните ограждения (парапети) от висок или нисък тип, които канализират пешеходните потоци и не позволяват пресичане на уличните платна на нерегламентирани места; обезопасеността на входовете на всички детските градини и училищата без изключение.
Пешеходните пътеки в районите на детските градини и училищата са освежени, като от двете страни на пешеходните пътеки е положен надпис „Погледни!“. При констатиране на нередности за отстраняването им се изготвят предписания до ръководителите на съответните отговорни служби.
- През периода 12.09.2017 г. - 31.10.2017 г. ще бъде осигурено полицейско присъствие, като се осъществява контрол в районите на училищата с превантивен ефект преди началото на учебната година, а в последствие - по време на отиване и връщане на децата от учебни занятия, с цел недопускане на пътни инциденти. При необходимост движението ще се регулира ръчно и ще се осигурява безопасно пресичане от децата и придружаващите ги възрастни.
- В началото на учебната година служители от сектор „Пътна полиция“ - Смолян, съгласувано с РУО - Смолян и училищните ръководства, ще запознаят по подходящ начин родителите и педагозите с рисковете за ПТП с деца и ще отправят практически препоръки. Вниманието ще бъде насочено към рисковите пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на масовия градски транспорт. На родителите ще се препоръчат безопасни маршрути от дома до училище и обратно, а над учениците от начален етап на образованието (I - IV клас) ще се осъществява ежедневен родителски надзор и съпровождане до училище и обратно до дома.
- Полицейските служители при патрулиране задължително ще реагират при забелязване на неправилно и рисково движение на деца по улиците, като ги извеждат от платното, предупреждават ги и им дават указания за правилно поведение. Задължително ще се подпомага безопасното пресичане на деца и възрастни хора и извън училищните райони, и по улиците с интензивно движение.
- Инспекторите от Детска педагогическа стая в РУ от областта организират и провеждат срещи, съвместно с РУО - Смолян към МОН за изнасяне на беседи по пътна безопасност от униформени служители на “Пътна полиция” пред децата от детските градини, както и пред учениците през първия и втория срок на новата учебна година. С РУО - Смолян и ръководствата на детски градини и училища са съгласувани и участия в родителски срещи с включена тема по пътна безопасност, с цел ангажиране и активизиране на училищните настоятелства за подобряване на детската пътна безопасност.
- В детските градини беседи се провеждат целогодишно, като тематиката ще бъде поднасяна по подходящ илюстративен и демонстративен начин и чрез използване на място на изградените учебни площадки по безопасност на движението.
- По време на беседите се обсъждат конкретни ситуации и пътни злополуки с деца, настъпили на територията на област Смолян; дават се конкретни практически препоръки за безопасно поведение на пътя. В класовете, в които учат деца, навършили 17 години, в подходящ формат ще бъде представян филмът „Млада Европа“ с последващи коментари по проблемите на пътната безопасност.

► Според данни на „Пътна полиция“ при ОД МВР – Смолян през периода 01.06.2017 г. – 31.08.2017 г. (за ПТП с деца до 17-годишна възраст) на територията на областта са възникнали 5 ПТП, при които са били леко ранени 6 деца до 17 години. Те са станали в общините - Смолян, Девин, Златоград и Мадан. Четири от ранените деца като участници в движението са били пътници в автомобили, а други две – като водачи на велосипед и МПС.

► По покана на ръководството на РУО-Смолян, директорът на областна дирекция на МВР – Смолян - старши комисар Николай Димов, както и директорът на РД ПБЗН – Смолян - комисар Симеон Цървуланов, участваха в проведеното днес, на 12.09.2017 г., в сградата на областна администрация на област Смолян, работно съвещание с директорите на училищата и детските градини от областта, във връзка с началото на учебната година 2017/2018. Директорът на ОД МВР – Смолян - старши комисар Николай Димов говори за безопасността на децата в училищата и детските градини и спазването на основни правила за безопасно поведение на пътя. Той сподели с участниците в срещата за надеждната съвместната дейност с РУО – Смолян и в тази връзка за 15-ти септември предоставя на децата и родителите от областта информационни материали с превантивна насоченост. С пожелания за успешна и безопасна нова учебна година завърши старши комисар Николай Димов своето приветствие към директорите, учителите и ръководството на РУО – Смолян.

► Предоставяме ви за разпространение практически препоръки по пътна безопасност през учебната 2017/2018 година за деца и юноши, изготвени от отдел „Пътна полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“, 2017 г.

Практически препоръки по пътна безопасност през учебната 2017/2018 година за деца и юноши

Всяка нова учебна година започва с позитивно настроение и емоционални преживявания. Ежедневното отиване от дома до училище и обратно е свързано с пресичане на улици и оживени кръстовища. Не навсякъде има пешеходни пътеки, подлези, надлези и светофари. Децата и техните родители не винаги са в безопасност дори в семейния автомобил или на колелото.
За да се предпазим от пътни инциденти, е добре да си припомним някои препоръки:
АКО СИ УЧЕНИК
НЕ ЗАБРАВЯЙ, че е важно да се научиш да се пазиш сам на пътя.
Затова ПОМНИ:

• АКО ХОДИШ САМ НА УЧИЛИЩЕ
 Припомни си заедно със своите родители най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
 Припомни си правилата за движение па пешеходците.
 Не забравяй, че заради личната си безопасност винаги трябва:
 да пресичаш при селена светлина на светофара;
 да се движиш по тротоара и да използваш изградените подлези и надлези за пешеходци;
 да вървиш по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 Използвай светлоотразителна жилетка или елементи, които може да закрепиш за облеклото или ученическата си раница.
 Дори да закъсняваш за училище, не нарушавай правилата за движение на пътя, за да не станеш жертва на катастрофа.
 На оживено кръстовището пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
J ОБСЪДИ с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнеш за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запамети номерата им в телефона си.

• АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
 Преди началото на учебната година заедно с родителите си провери изправността на велосипеда.
 Припомнете си заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
 Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.
НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ:
 велосипедът е пътно превозно средство, а
 велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 навършилият 12 години велосипедист трябва да кара колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие или ако иска да спре, но задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.
 Говори с родителите и с приятелите си за случаи, свързани с пътни инцидент с велосипедист. Обсъдете и последиците от тях.
 Винаги носи светлоотразителна жителка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 Дори да закъсняваш за училище, не преминавай при червено на светофара, защото лесно може ла причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
J ПОМНИ, че при катастрофа трябва да позвъниш па родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

АКО СИ РОДИТЕЛ
НЕ ЗАБРАВЯЙ, че най-важна за теб е безопасността на твоето дете. Детето с уязвимо, когато е само на пътя, без наблюдение и контрол от възрастен.
Затова ПРИЕМИ следните съвети:

• АКО ДЕТЕТО ТИ Е ПЪРВОКЛАСНИК
 Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
 Преминете неколкократно по маршрута заедно с бъдещия ученик.
 Завършете прехода с тест запомнен ли е пътят.
 В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш детето си до/от училищния вход.
 Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пешеходците и пътниците.
 Винаги бъди за пример и не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
 При възможност купи светоотразителна жилетка или елементи, които закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
J ПРЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запамети в телефона му номерата на хората, на които може да се довери.

• АКО ТИ ВОЗИШ ДЕТЕТО СИ ДО УЧИЛИЩЕ
 Провери изправността на обезопасителната система за деца, която използваш
 Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо до дома ти и да ти се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
 Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. Бъди за пример и не допускай компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

• АКО ДЕТЕТО ТИ ХОДИ САМО ДО УЧИЛИЩЕ
 Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище и обратно.
 Припомнете си заедно основните правила за движение на пешеходците:
 Настоявай пред детето на светофара то винаги да пресича на зелено.
 Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва изградените подлези и надлези за пешеходци.
 Обърни внимание на детето си, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
 Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.
 Препоръчай на детето си на оживено кръстовище да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 Обсъждайте актуални събития, свързани с катастрофи и последиците от тях.
 При възможност закупи светлоотразителна жилетка или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.
 Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерата на хората, на които може да се довери.

• АКО ДЕТЕТО ТИ СЕ ПРИДВИЖВА ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД ЗАЕДНО
 Преди началото на учебната година прегледайте техническата изправност на колелото.
 Уточнете най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
 Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомни, че:
 велосипедът е пътно превозно средство
 велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
 Настоявай детето ти винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
J НАПОМНЯЙ на детето си, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това само.

АКО СИ ВОДАЧ
НЕ ЗАБРАВЯЙ, че децата са уязвими на пътя. Те тепърва се учат да се пазят сами.
Затова ПРИЕМИ следните съвети:

• АКО СЕ ДВИЖИШ В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
 Винаги спазвай ограниченията на пътя. Те са въведени, за да предпазят както децата, така и теб от пътен инцидент.
 Винаги бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях е изостанало и бърза да настигне другите. В този момент то забравя, че е на пътя и че там има други правила.
 Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
 Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

• АКО ПРЕМИНАВАШ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ
 Винаги се движи със скорост под максимално разрешената. Често децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
 Винаги бъди в готовност да спреш. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.
 Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходната пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водачи му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.
 Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.
 Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не с логично и не е адекватно.
 Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.
J ПРИ ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ ВИНАГИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕШ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!