Menu
Сряда, 12 Септември 2018 11:04

ОД МВР – Смолян предприема редица превантивни мерки във връзка с предстоящото откриване на новата учебна 2018/2019 година

Публикувана от Прочетена 1003 пъти
  1. Началниците на районните управления от област Смолян са провели работни срещи с представители на Регионалното управление по образование (РУО) - гр. Смолян  към Министерството на образованието и науката (МОН) и с кметовете на общини за набелязване на конкретни мероприятия и дейности, свързани с предстоящото откриване на новата учебна година и провеждането на първия учебен ден, с цел гарантиране сигурността на учениците, техните родители и близки, и за недопускане нарушения на обществения ред.
  2. Проведени са работни срещи с директорите на детските градини и училищата на територия на областна дирекция на МВР – Смолян за съгласуване на съвместни действия по обезпечаване на обществения ред и сигурността в техните райони. Обсъдени са възможностите за допълнителни мерки за физическа защита, начините на охрана, пропускателния режим, недопускането на престъпни посегателства при откриването и по време на учебната година. Уточнени са начините за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления на ОД МВР - Смолян. В срещите са взели участие полицейски и младши полицейски инспектори (ПИ и Мл.ПИ), съвместно с инспектори от детска педагогическа стая. На директорите на училища и детски градини са предоставени списъци с имената и телефоните на ПИ и Мл.ПИ, обслужващи територията на ОД МВР - Смолян.
  3. Извършени са охранителни проверки на сградите на детски градини и училища на територията на областна дирекция на МВР – Смолян. При констатиране на пропуски, свързани с охраната и пропускателния режим в конкретни училища и детски градини, своевременно през цялата учебна година до началника на Регионалното управление по образованието (РУО) – Смолян, към МОН, ще се изпращат уведомителни писма, съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 2 от ЗМВР, за отстраняване на пропуските и предприемане на допълнителни мерки за охрана и сигурност.
  4. При наличие на частни охранителни фирми, осъществяващи дейности в детски градини и училища, се провеждат срещи с техните ръководители, като се изисква охранителите да бъдат по-наблюдателни и особено внимание да обръщат на лица със съмнително поведение. Уточняват се начините за взаимодействие при реагиране на сигнали за противообществени прояви.
  5. За първия учебен ден – 17-ти септември 2018 г., е предвидено засилено полицейско присъствие в районите на учебните заведения, включително и на участъците и пътищата с повишена концентрация на пешеходци, като за целта началниците на районни управление и сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР – Смолян са изготвили съответните план-разстановки. На ангажираните служители са поставени ясни и конкретни задачи за изпълнение, свързани с обезпечаване на обществения ред и сигурността в и около учебните и детски заведения.
  6. Началниците на районните управления от областта организират извършването на системни проверки в питейни и увеселителни заведения за контрол по спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни лица в тях, както и продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца. Активизиран е контролът над търговските обекти в близост до детски градини и училища за недопускане продажба на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. При необходимост на основание чл. 65, ал. 1 и 2 от ЗМВР се съставят писмени протоколи за предупреждение за отговорността, която се предвижда при извършване на съответното нарушение.
  7. На полицейските служители от ОД МВР - Смолян са поставени конкретни задачи за противодействие разпространяването на наркотични вещества в районите на детските градини и училищата. При получаване на информация, свързана с този вид престъпна дейност, незабавно да се уведомяват компетентните служби на МВР.
  8. Проведени са съвместни срещи между ОДМВР - Смолян, РДПБЗН - Смолян и РУО-Смолян за изготвяне на графици за учебната година с конкретни теми по направление на дейност.
  9. В часовете на класа ще се провеждат беседи по предварително изготвени съвместни графици в рамките на Националната програма „Работа на полицията в училищата". Разпространяват се информационни брошури за безопасност на децата.
  10. За ограничаване на предпоставките за пътнотранспортни произшествия с децата преди, в началото и по време на новата учебна година от 01.09.2018 г. до 31.10.2018 г. се организира и провежда традиционната Акция на полициятаДецата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“.

Акцията стартира с обявяването на седмицата от  24.09.2018 г. до 30.09.2018 г. за „Седмица за превенция на детската пътна безопасност“ и с обявяването на 29.09.2018 г. за “Ден на превенцията”.

- Във връзка със “Седмицата за превенция на детската пътна безопасност” и откриването на новата учебна година, в рамките на Акцията на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“, до 14.09.2018 г. от служители от сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР – Смолян, съвместно с представители на общините и кметствата, както и на областната управа, в районите на всички детски и учебни заведения се извършва оглед на: сигнализацията с пътни знаци и маркировка; уличното осветление; предпазните огради на детските градини и училищата и пешеходните ограждения (парапети) от висок или нисък тип, които канализират пешеходните потоци и не позволяват пресичане на уличните платна на нерегламентирани места; обезопасеността на входовете на всички детските градини и училищата без изключение.

 Пешеходните пътеки в районите на детските градини и училищата са освежени, като от двете страни на пешеходните пътеки е положен надпис „Погледни!“. При констатиране на нередности за отстраняването им се изготвят предписания до ръководителите на съответните отговорни служби.

- През периода на учебната година ще бъде осигурено полицейско присъствие, като се осъществява контрол в районите на училищата с превантивен ефект преди началото и в края на учебните занятия, с цел недопускане на пътни инциденти. При необходимост движението ще се регулира ръчно и ще се осигурява безопасно пресичане от децата и придружаващите ги възрастни.

         - В началото на учебната година служители от сектор „Пътна полиция“ - Смолян, съгласувано с РУО - Смолян и училищните ръководства, ще запознаят по подходящ начин родителите и педагозите с рисковете за ПТП с деца и ще отправят практически препоръки. Вниманието ще бъде насочено към рисковите пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на масовия градски транспорт. На родителите ще се препоръчат безопасни маршрути от дома до училище и обратно, а над учениците от начален етап на образованието (I - IV клас) ще се осъществява ежедневен родителски надзор и съпровождане до училище и обратно до дома. Особено внимание ще се обърне на използването от деца и възрастни на пешеходни площи, тротоари, подлези и надлези, а в участъците без тротоари и при пешеходни преходи извън населени места – да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница.

- Полицейските служители при патрулиране задължително ще реагират при забелязване на неправилно и рисково движение на деца по улиците, като ги извеждат от платното, предупреждават ги и им дават указания за правилно поведение. Задължително ще се подпомага безопасното пресичане на деца и възрастни хора и извън училищните райони, и по улиците с интензивно движение.

- Инспекторите от Детска педагогическа стая в РУ от областта организират и провеждат срещи, съвместно с РУО - Смолян към МОН за изнасяне на беседи по пътна безопасност от униформени служители на “Пътна полиция” пред децата от детските градини, както и пред учениците през първия и втория срок на новата учебна година. С РУО - Смолян и ръководствата на детски градини и училища са съгласувани и участия в родителски срещи с включена тема по пътна безопасност, с цел ангажиране и активизиране на училищните настоятелства за подобряване на детската пътна безопасност.   

- В детските градини беседи се провеждат целогодишно, като тематиката ще бъде поднасяна по подходящ илюстративен и демонстративен начин и чрез използване на място на изградените учебни площадки по безопасност на движението.

- По време на беседите се обсъждат конкретни ситуации и пътни злополуки с деца, настъпили на територията на област Смолян; дават се конкретни практически препоръки за безопасно поведение на пътя. В класовете, в които учат деца, навършили 17 години, в подходящ формат ще бъде представян филмът „Млада Европа“ с последващи коментари по проблемите на пътната безопасност.

Според данни на „Пътна полиция“ при ОД МВР – Смолян през периода 01.06.2018 г. – 31.08.2018 г.  за ПТП с деца до 17-годишна възраст  на територията на областта са възникнали 5 ПТП, при които 4 са леко ранените деца и 1 е загинало. Произшествията са станали в общините - Смолян, Златоград и Мадан. Три от децата като участници в движението са били пешеходци, едно е пътник в автомобил и едно  – като водач на мотоциклет.

По покана на ръководството на РУО-Смолян, директорът на областна дирекция на МВР – Смолян - старши комисар Николай Димов, както и директорът на РДПБЗН – Смолян - комисар Симеон Цървуланов, участваха в проведеното на 11.09.2018 г., в сградата на областна администрация, работно съвещание с директорите на училищата и детските градини от областта, във връзка с началото на учебната година 2018/2019. Директорът на ОД МВР – Смолян - старши комисар Николай Димов запозна присъстващите със създадената организация за гарантиране на сигурността и безопасността на децата в училищата и детските градини и спазването на основните правила за безопасно поведение на пътя. Той сподели с участниците в срещата за надеждната съвместната дейност с РУО – Смолян и ръководствата на учебните и детски заведения в областта. На участниците в срещата бяха предоставени практически препоръки за пътна безопасност във връзка с учебната 2018/2019 год. С пожелания за успешна и безопасна нова учебна година завърши старши комисар Николай Димов своето приветствие към директорите, учителите и ръководството на РУО – Смолян.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!