Одобрен е поредният социален проект на община Мадан

Одобрен е поредният социален проект на община Мадан
Община Мадан получи потвърждение за одобрение и финансиране на проектно предложение "За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан" по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /2014 г. – 2020 г./ за близо 500 000 лв.
Реализацията му има за цел да се подобри достъпът на хора с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги, които да допринесат за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
В проекта е предвидено да се изгради нов «Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда-гр.Мадан /ЦППУСВОДС/ , в който ще работят 62 души персонал.
За целта по проекта се предвижда да се извърши текущ ремонт на помещения, разположени на втори етаж в общинска сграда. Самият център ще се състои от няколко помещения, санититарни възли и коридор, които ще се ремонтират и ще се даде възможност за осигуряване на условия за работа в обособеното звено с едно добро местонахождение . Центърът ще се намира в непосредственна близост до МБАЛ и е в сграда, в която са разположени кабинетите на личните лекари, дневни център за социална рехабилитация и интеграция за деца с уврежд. и център за възрастни хора, както и денонощен хоспис.
Ще бъдат обхванати общо 78 лица със сериозни здравословни проблеми, доказани с необходимите документи вкл. лица над 65г. възраст в невъзможност за самообслужване

Персоналът на центъра ще се състои от управител, психолог, 2-ма специалисти „Здравни грижи”, 8 Социални асистенти , 40 Личени асистенти и 10 Домашни санитарии.

Създаването на такъв Център ще допринесе за разширяване на възможностите и подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства, предоставени до момента в община Мадан, като се работи в посока насърчаване на равните им възможности и се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на услугите предоставяни в общността.

Одобреният вече проект е резултат от добрата социална политика, водена от общинското ръководство и се явява като естествено продължение на предходните.
Заедно с разширяване обхвата на услугите, дейностите по проекта са насочени и към възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, както и осигуряване на работни места в социалната икономика.
След подписване на договора с Управляващия орган – Министерството на труда и социалната политика, ще бъдат оповестени подробностите на проекта и началото на реализацията му.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре