ОТ 1 ОКТОМВРИ В ОБЩИНА СМОЛЯН ЗАПОЧВА ДЕЙНОСТТА СИ ДНЕВНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ

ОТ 1 ОКТОМВРИ В ОБЩИНА СМОЛЯН ЗАПОЧВА ДЕЙНОСТТА СИ ДНЕВНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ
От 1 октомври т.г. със Заповед на Кмета на Община Смолян ще бъде разкрит „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – Смолян“ за срок от 12 месеца с капацитет 40 потребители. Това съобщи днес на пресконференция секретарят на община Смолян Момчил Николов, който е и ръководител на проекта „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните семейства в община Смолян“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с № BG05M9OP001-2.090–0008-С01.
Дневният център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства се намира на адрес гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 35 (сградата на бившия Тубдиспансер). Работното време на центъра ще е всеки работен ден от 7,30 ч. до 17,30 ч.
Пред медиите беше представено изпълнението на проекта и предстоящите дейности. За потребителите, които ще ползват целодневно услугите на центъра, ще бъде осигурено хранене чрез кетъринг - закуска, обяд и следобедна закуска, както и транспорт.
Продължава приемът на потребители за ползване на социалната услуга до запълване на капацитета. Тя ще се предоставя напълно безплатно и включва: грижа, рехабилитация, терапия, занимания по интереси (родолюбие, плетене, готварство, арттерапия, музикотерапия, градинарство и др.)
Дискусии по актуални теми, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, здравна профилактика и др.
Ще се проведе обучение на персонала – въвеждащо, надграждащо и супервизии.
Основната цел на проектното предложение е превенция на институционализация на възрастни хора от Община Смолян с различни форми на деменция чрез оказване на подкрепа за тях и техните семейства. Бенефициент е община Смолян. Общата стойност на проекта е 400 993,84 лева, от които финансирането от ЕС чрез Европейски социален фонд - 340 844,76 лв. и национално финансиране - 60 149,08 лв. Проектът стартира на 01.07.2021 г. и ще приключи на 01.10.2022 г.
След сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ бяха извършени следните подготвителни дейности за разкриването на Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – Смолян, посочи Николов.
Определен беше екип за управление на проекта . Община Смолян възложи предоставянето на услугите като услуга от общ икономически интерес на Дирекция „Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм“, съгласно изискванията на Решение на ЕК от 20 декември 2011 година.
За да се гарантира качеството на предоставянето на услугите се разработиха детайлни правила и процедури за работа, регламентиращи дейността по функционирането на дневния център.
Извърши се подбор на персонала, който ще работи в центъра.
За осигуряване на необходимите условия за стартиране на услугата са извършени следните дейности. Закупени са материали, оборудване, канцеларски консумативи и почистващи материали за работата на персонала и за предоставяне на услугите. Осигурен е интернет доставчик, телевизия, телефон, отопление. Помещенията в сградата са подготвени за стартиране на услугите.
Обявен е прием на потребители на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – Смолян.“
Услугите ще се предоставят от социални работници, медицински сестри, лични асистенти/болногледачи, трудотерапевти, психолог, логопед и рехабилитатор.
Услугата може да се ползва от потребителите и техните законни представители. Те заявяват своето желание пред Кмета на Община Смолян, като то може да бъде устно - на място или по телефон, или писмено, включително по електронен път. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. документ за самоличност (за справка);
2. копие на експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (при наличие), но не е задължително
3. копие на медицински протокол на ЛКК (при наличие);
4. актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословно състояние на лицето и поставена диагноза деменция
5. други документи, доказващи потребности и състояние на потенциалния потребител на социални услуги;
6. копие на удостоверение за настойничество/попечителство (при наличие);
След получаване на Заявлението за ползване на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ се извършва предварителна оценка на потребностите, като за целта се провежда среща със заявилото желание лице. Предварителната оценка е писмен документ, който удостоверява насочването от общината към ползването на услугата Дневен център.
След представянето на Предварителната оценка на потребностите и при постигане на съгласие за предоставяне на социалните услуги, потребителя (настойниците) подписват договор за ползване на социални услуги с ръководителя на „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“. Договорът включва писмена информация за социалните услуги, които се предоставят, опита и квалификацията на персонала, както и за условията и правилата за ползване на социалните услуги в Дневния център.
Община Смолян очаква да се запълни капацитета на услугата и затова приканва тези които имат нужда да кандидатстват.
Всеки заинтересован от проекта и социалната услуга „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства – Смолян“ ще може да получават актуална информация от сайта на Община Смолян.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре