Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз – въпроси и отговори

Оттеглянето на Обединеното кралство от  Европейския съюз – въпроси и отговори

Какво ще се случи след 1 февруари 2020 г.?

Когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз на 31 януари 2020 г. след пълна ратификация на Споразумението за оттегляне, ще започне да тече преходният период. Този ограничен във времето период бе договорен като част от Споразумението за оттегляне и ще продължи поне до 31 декември 2020 г. Дотогава няма да има промяна от сегашното положение за гражданите, потребителите, предприятията, инвеститорите, студентите и научните изследователи както в ЕС, така и в Обединеното кралство. Обединеното кралство вече няма да бъде представено в институциите, агенциите, органите и службите на Съюза, но правото на ЕС все още ще се прилага в Обединеното кралство до края на преходния период.

ЕС и Обединеното кралство ще използват тези месеци, за да се споразумеят за ново и справедливо партньорство за бъдещето въз основа на Политическата декларация, договорена между ЕС и Обединеното кралство през октомври 2019 г.

На 3 февруари Комисията ще приеме всеобхватен проект на указания за водене на преговорите. След това Съветът по общи въпроси трябва да одобри този мандат. После могат да започнат официалните преговори с Обединеното кралство.

Колкото до структурата на преговорите, тя ще бъде договорена между ЕС и Обединеното кралство.

Кой ще ръководи преговорите от страна на ЕС?

В съответствие с Решението на Комисията от 22 октомври 2019 г. Работната група за отношенията с Обединеното кралство отговаря за подготовката и провеждането на преговорите относно бъдещите отношения с Обединеното кралство. Ръководител на Работната група е Мишел Барние. Работната група ще координира работата на Комисията по всички стратегически, оперативни, правни и финансови въпроси, свързани с отношенията с Обединеното кралство.

Работната група ще продължи също да извършва координация с другите институции, а именно с Европейския парламент и Съвета, под прякото ръководство на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Какво представлява преходният период?

Преходният период е ограничен във времето период, който започва да тече на 1 февруари 2020 г. Конкретните условия на преходния период са определени в четвърта част от Споразумението за оттегляне. Понастоящем се предвижда преходният период да приключи на 31 декември 2020 г. Той може да бъде удължен еднократно с не повече от една до две години. Решение за това трябва да бъде взето съвместно от ЕС и Обединеното кралство преди 1 юли 2020 г.

Какъв ще бъде статутът на Обединеното кралство през преходния период?

Считано от 1 февруари 2020 г., Обединеното кралство вече няма да бъде държава — членка на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия. Като трета държава то вече няма да участва в процесите на вземане на решения в ЕС. По-специално:

-           вече няма да участва в институциите на ЕС (като например Европейския парламент и Съвета), агенциите, службите или други органи на ЕС.

През преходния период обаче всички институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз продължават да разполагат с правомощията, предоставени им съгласно правото на ЕС по отношение на Обединеното кралство и на физическите и юридическите лица, пребиваващи или установени в Обединеното кралство.

През преходния период Съдът на Европейския съюз продължава да има компетентност по отношение на Обединеното кралство. Това се отнася и за тълкуването и прилагането на Споразумението за оттегляне. Преходният период предоставя време на Обединеното кралство за договаряне на бъдещите отношения с ЕС. Накрая, през преходния период Обединеното кралство може да сключва международни споразумения с трети държави и международни организации дори в области от изключителната компетентност на ЕС, при условие че тези споразумения не се прилагат по време на преходния период.

Какви ще бъдат задълженията на Обединеното кралство през преходния период?

Цялото законодателство на ЕС, във всички области на политиката, ще продължи да се прилага по отношение на Обединеното кралство и на територията му, с изключение на разпоредбите на Договорите и актовете, които не са били обвързващи за и в Обединеното кралство преди влизането в сила на Споразумението за оттегляне. Същото се отнася и за актовете за изменение на тези актове.

По-специално Обединеното кралство:

-           ще остане в митническия съюз и в единния пазар на ЕС, като ще се прилагат четирите свободи и всички политики на ЕС;

-           ще продължи да прилага политиката на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи:[1]Обединеното кралство може да решава как да упражни правото си на участие/неучастие по отношение на мерки, които изменят, заместват или се основават на тези актове на ЕС, с които Обединеното кралство е било обвързано по време на членството си;

-           ще бъде подчинено на механизмите на ЕС за правоприлагане, като например процедурите за нарушение;

-           ще трябва да спазва всички международни споразумения, които ЕС е подписал, като то няма да може да прилага нови споразумения в области от изключителната компетентност на ЕС, освен ако ЕС не даде разрешение за това.

Какво се случва с външната дейност на Европейския съюз през преходния период?

Европейската обща външна политика и политика на сигурност (ОПСО) ще се прилага спрямо Обединеното кралство по време на преходния период. Например, Обединеното кралство ще продължи да има възможността да участва в мисии и операции по линия на ОПСО.

Ограничителните мерки на ЕС ще продължат да се прилагат за и в Обединеното кралство. Винаги, когато е налице необходимост от координиране, Обединеното кралство ще бъде консултирано за всеки отделен случай.

Какво се случва през преходния период в областта на рибарството?

Обединеното кралство ще бъде обвързано от общата политика на ЕС в областта на рибарството и от условията на съответните международни споразумения.

Може ли Обединеното кралство да сключва нови международни споразумения с други

трети държави по време на преходния период?

Обединеното кралство ще може само да предприема мерки за подготовка и изготвяне на нови международни споразумения, включително в областите от изключителната компетентност на ЕС.

Такива споразумения могат да влязат в сила или да започнат да се прилагат по време на преходния период единствено ако ЕС изрично е разрешил.

Какъв е графикът за преходния период? Може ли да бъде удължен?

Преходният период започва на 1 февруари 2020 г. и ще приключи на 31 декември 2020 г., освен ако преди 1 юли 2020 г. ЕС и Обединеното кралство не вземат решение за удължаването му по взаимно съгласие. Такова удължаване може да бъде решено само веднъж, и то за период от 1 или две години.

Какво представлява Споразумението за оттегляне?

Със Споразумението за оттегляне се установяват условията за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. С него се гарантира, че оттеглянето ще се осъществи по организиран начин и се осигурява правна сигурност след като Договорите и законодателството на ЕС престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство.

Споразумението за оттегляне обхваща следните елементи:

-           Общи разпоредби, с които се определят стандартни клаузи за правилното разбиране и функциониране на Споразумението за оттегляне.

-           Права на гражданите, с които се защитава житейския избор на над 3 милиона граждани на ЕС в Обединеното кралство и на над 1 милион граждани на Обединеното кралство в държави на ЕС, като се защитава правото им на престой и се гарантира, че могат да продължат да допринасят за своите общности.

-           Разпоредби по отношение на разделянето, с които се гарантира плавно преустановяване на сегашните механизми и се осигурява организирано оттегляне (напр. Относно предоставянето на възможност стоките, пуснати на пазара преди края на преходния период, да стигнат до своята дестинация, защитата на съществуващите права върху интелектуална собственост, включително географските указания, плавното преустановяване на текущото

полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и други

административни и съдебни процедури, използването на данните и информацията, обменени преди края на преходния период, въпроси, свързани с Евратом, и други въпроси).

-           Преходен период, през който ЕС ще третира Обединеното кралство като държава членка — с изключение на участието му в институциите и управленските структури на ЕС. Преходният период ще помогне по-специално на администрациите, предприятията и гражданите да се адаптират към оттеглянето на Обединеното кралство.

-           Финансово споразумение, с което се гарантира, че Обединеното кралство и ЕС ще изпълнят всички финансови задължения, поети докато Обединеното кралство е било член на Съюза.

-           Общата структура за управление на Споразумението за оттегляне, с която се гарантира ефективното управление, изпълнение и прилагане на Споразумението, включително подходящи механизми за уреждане на спорове.

-           Приложимо от правна гледна точка решение, с което се избягва създаването на „твърда“ граница на остров Ирландия, защитават се цялата икономика на острова и Споразумението от Разпети петък (Белфасткото споразумение) във всички негови измерения и се гарантира целостта на единния пазар на ЕС.

-           Протокол за суверенните бази в Кипър, с който се защитават интересите на кипърските граждани, живеещи и работещи в зоните на суверенните бази, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

-           Протокол за Гибралтар, с който се предвижда тясно сътрудничество между Испания и Обединеното кралство по отношение на Гибралтар във връзка с прилагането на разпоредбите за правата на гражданите от Споразумението за оттегляне, и който засяга административното сътрудничество между компетентните органи в редица области на политиката.

Прессъобщение на Европейската комисия

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре