Пакет относно разширяването 2018г. : EК препоръчва започването на преговори с Албания и с бившата югославска република Македония

Пакет относно разширяването 2018г. : EК препоръчва започването на преговори с Албания и с бившата югославска република Македония

Европейската комисия прие днес годишния си пакет по въпросите на разширяването, включително седем отделни доклада за партньорите от Западните Балкани и Турция. С оглед на постигнатия напредък Комисията препоръчва започването на преговори за присъединяване с Албания и с бившата югославска република Македония. В пакета относно разширяването се прави оценка на изпълнението на политиката на ЕС по въпросите на разширяването въз основа на установени критерии и справедливи и строги условия.

Всеки от седемте партньори е оценен въз основа на постигнатите от него резултати. За първи път заедно с пакета Комисията публикува и годишните си оценки на програмите за икономически реформи за Западните Балкани и Турция. Това показва значението на функциониращата икономика за постигането на напредък по пътя към ЕС.

За да може перспективата за присъединяване да се превърне в реалност, държавите трябва да дадат приоритет на реформите в основни сфери, каквито са върховенството на закона, правата на човека, демократичните институции и реформата на публичната администрация, както и в областите на икономическото развитие и конкурентоспособността и всички сфери, в които все още има структурни недостатъци. Комисията ще продължи да подкрепя усилията за реформи чрез стратегическо подпомагане и целенасочена финансова помощ.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре