Парламентът настоява за нови правила на ЕС в подкрепа на законната трудова миграция

Парламентът настоява за нови правила на ЕС в подкрепа на законната трудова миграция

•           Резерв от таланти за намиране на европейски работодатели и работници от страни извън ЕС

•           Специална схема за прием на ниско и средно квалифицирани работници и предприемачи

•           Улесняване на мобилността в рамките на ЕС на дългосрочно пребиваващи лица извън ЕС и намаляване на бюрокрацията

Предложения за улесняване на законната трудова миграция към Европа са необходими до края на януари 2022 г., за да се преодолее предизвикателството от застаряващото население и недостига на квалифицирани кадри.

Евродепутатите приеха доклад за законодателна инициатива относно законната трудова миграция с 497 гласа "за", 160 гласа "против" и 38 гласа "въздържал се". В него те подкрепят създаването на резерв за таланти на ЕС, който да свързва кандидати от държави извън ЕС с потенциални работодатели от ЕС, за да се облекчи недостигът на работна ръка в държавите членки и да се основава на съществуващия европейски портал за трудова мобилност - EURES.

Парламентът призовава за амбициозна схема за прием на ниско и средноквалифицирани работници от трети страни, както и за рамка за признаване на техните умения и квалификации. Легалната миграция в ЕС на предприемачи следва да бъде улеснена с общоевропейска схема за прием за влизане и пребиваване на хора, които искат да създадат предприятия и стартъп фирми, както и за високо мобилни работници като хора на изкуството и професионалисти в областта на културата. Членовете на ЕП искат Комисията да създаде петгодишна виза за многократно влизане, която да позволява посещения до 90 дни годишно.

Изменение на съществуващите закони на ЕС за законна миграция

Евродепутатите настояват за преразглеждане на действащите правила за дългосрочно пребиваващите граждани на трети страни, за да им се даде възможност да се преместят в друга държава членка от деня на издаване на разрешението им при условия, подобни на тези, които вече се прилагат за гражданите на ЕС. Броят на годините, необходими за придобиване на разрешение за дългосрочно пребиваване в ЕС, следва да се намали от пет на три.

Одобреният днес доклад изисква също така опростяване на процедурите за кандидатстване, включително за визи, в съществуващото законодателство за единните разрешителни. Това ще позволи подаването на молби както от държава членка, ако кандидатът има валидно разрешение за пребиваване, така и от трета държава.

Освен това членовете на ЕП предлагат да се променят действащите правила за сезонните работници, като им се позволи да останат без работа за период до три месеца, за да си търсят нова работа, без да им се отнема съществуващото разрешително.

Цитат

След гласуването докладчикът Абир Ал-Сахлани (Renew, Швеция) заяви: "Европа е изправена пред демографски и икономически предизвикателства. За да се справим с тези изпитания и за да гарантираме, че Европа ще бъде силна и конкурентоспособна, се нуждаем от трудова миграция. Това е факт. Трябва да направим по-привлекателно за трудовите мигранти да идват в Европа и да „подредим“ системата, за да сме сигурни, че правилата се спазват".

Следващи стъпки

Както е предвидено в Правилник за дейността на Европейския парламент, до 31 януари 2022 г. Комисията трябва да представи предложения за улесняване и насърчаване на влизането и мобилността в ЕС на законно мигриращи работници от трети държави.

Бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре