Планинската спасителна служба става самостоятелно юридическо лице

bchk logoБЧК ще може да създава колежи за обучение на парамедици

Планинската спасителна служба да стане самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, предлага правителството. С изготвените от кабинета промени в Закона за Българския червен кръст се цели детайлна регламентация на планинското спасяване – кой може и има право да го извършва, как се финансира тази дейност, кой обучава и сертифицира спасителите и др. С оглед на функциите по подпомагане на държавата в извършване на превантивна и спасителна дейност, които ще бъдат възложени на ПСС, законопроектът предвижда и субсидии от държавния бюджет като един от източниците за финансиране на дейността й, съобщиха от правителствената пресслужба.
ПСС в момента е дирекция към БЧК. Учредители на новото сдружение могат да бъдат изявилите воля щатни и нещатни членове на ПСС и по негово решение – БЧК. Те ще изберат управителен съвет и неговия председател.
Целта на предвидените промени е да се подобри качеството на предлаганите спасителни дейности, като по този начин се гарантира изпълнението от страна на България на задълженията й за оказване на помощ в планините и труднодостъпните места не само на българските, но и на чуждестранните граждани, гостуващи в планинските ни курорти. Подобно законодателство съществува в други държави-членки на Европейския съюз и в Швейцария. То създава сигурност у туристите и яснота относно отговорностите и ангажиментите по отношение на планинската спасителна дейност.
С преходните и заключителните разпоредби на проекта се предлагат промени в редица други закони, които произтичат от новия статут и функции на ПСС. Предвижда се режимът, който ще се прилага по отношение на ПСС, да е аналогичен с този за БЧК, включително по отношение на данъчното облагане и възможността за прехвърляне в собственост на движими вещи – частна държавна собственост.
По предложение на Националния съвет на БЧК със законопроекта се дава възможност на организацията да създава професионални колежи и центрове за професионално обучение на парамедицински специалисти. Правилниците за устройството и дейността на колежите се издават от министъра на здравеопазването по предложение на председателя на БЧК, а държавните образователни изисквания, специалностите, учебните планове и програми и списъците за държавния план-прием в тях се утвърждават от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре