Постижения на ПП ГЕРБ и ангажименти за следващ управленски мандат

Постижения на ПП ГЕРБ и ангажименти за следващ управленски мандат
Регионална политика и пътна инфраструктура     
-           Още нови и по-безопасни пътища
-           67 градове – по-добро място за живеене
-           3 пъти повече пари за енергийна ефективност
-           Край на водния режим в 20 области
 
Правосъдие   
-           Прозрачна, достъпна и отчетна съдебна система чрез въвеждане на електронно правосъдие
-           Безпристрастни и обективни съдебни решения чрез прозрачни и ясни критерии за подбор на вещите лица (нова концепция за съдебните експертизи)
-           Активно участие и контрол на гражданите върху работата на съда чрез обновяване статута на съдебните заседатели
-           Противодействие на корупцията в съдебната система чрез последователно прилагане на правилата за справяне с конфликта на интереси и проверки на декларираното имущество на магистратите
 
МВР и Сектор Сигурност
-           Нова съвременна нормативна база за разузнавателните служби (НРС, НСО, Военно разузнаване)
-           Продължаваме поведената от нас битка с организираната престъпност
-           Постигнахме рязък спад в смъртността и травматизма по пътищата, но усилията трябва да продължат
-           Изграждане звена „Общинска полиция“ в 100 общински центрове
-           Изграждане технически средства за видеонаблюдение
-           Изграждане  доброволчески отряди за реагиране при бедствия във всички общини
-           Структури за борба с трафика на хора във всички областни центрове
 
Социална политика
-           Над 300 000 човека ще подобрят своите знания и умения, за да имат възможност за по-престижна или високоплатена работа
-             Ще осигурим възможност на над 1 000 предприятия за създаване на нови работни места чрез инвестиции в квалификация, подобряване на условията на труд и социални иновации
-           Повече възможности за младите за по-лесен преход от образование към заетост
-           50 000 младежи ще намерят реализацията си на пазара на труда
-           За всеки млад човек, който завършва средно или висше образование, ние се ангажираме, да намери своето място на пазара на труда чрез включване в мерки за заетост, стажуване, ИКТ и езикови обучения, кариерно ориентиране, подпомагане за мобилност и допълнителна квалификация
-           Ще работим по приложима политика за социално включване
-           Добре развита мрежа от услуги в цялата страна в подкрепа на хората от различни уязвими групи
-           Социалните плащания ще са в отговор на потребностите на хората
-           Пакет от мерки в подкрепа на майчинството
-           Услуги в подкрепа на възрастните хора в домашна среда
-           Продължаваме реформата за извеждане на децата от социалните домове и осигуряване на семейна или близка до семейната среда
 
Земеделие     
-           Осигуряване на качествени храни на достъпни цени
-           Подкрепа на младите фермери и малките производители в планинските и необлагодетелствани райони
-           Ще работимзаравнопоставенаподкрепанабългарскитеземеделциищепродължимсувеличаваненаселскостопанскитесубсидии
-               Насърчаваненадоброволнатапоземленакомасациячрездържавнапомощза  административнитеразходигонеяичрездържавнияиобщинскипоземленфонд
-  ПриеманенановЗаконзаопазваненаселскостопанскотоимущество
 
Отбрана         
-           Край на намаляването числеността на армията
-           Планова модернизация на въоръжените сили
-           Реалистична отбранителна политика - съответстваща на заплахите, съюзните ни ангажименти и наличните финансови ресурси
-           Предсказуемост и прозрачност на разходите
-           Достойно заплащане и запазване социалните компенсации
-           България продължава да е надежден партньор и активен член на НАТО и ЕС
 
Образование и наука
-           Конкурентоспособно образование в добра среда и при съвременни методи на обучение.
-           Целенасочени инвестиции за повишаване резултатите на учениците в PISA и PIRLS.
-           Индивидуален подход и подкрепа за успешна реализация на всяко дете и всеки ученик.
-           Продължаваме инвестициите в учителите, за да възвърнем авторитета на професията.
-           Реално участие на родителите в образователния процес.
-           Участие на бизнеса при формирането на образователната политика.
-           Водеща роля  на висшето образование, научните изследвания и иновациите при  решаване проблемите на страната.
 
Спорт 
-           Модернизирахме Българския спортен тотализатор, ще осигурим допълнително финансиране за масовия спорт в размер на 6.5 млн. лв.
-           Ще създадем национален регистър на всички спортни съоръжения в страната  и ще поставим стандарти за реновиране, изграждане и управление на съоръженията за масов спорт, като ги направим достъпни за  хората.
-           Ще подобрим  условията и ще увеличим възможностите за училищен и университетски спорт. Ще го превърнем в основа за устойчиво здраве на бъдещите поколения.
-           Ще създадем нови, съвременни критерии за елитния спорт, ще акредитираме  оборудваната допинг лаборатория, като гарант за чист спорт и здрава нация.
-           Ще изградим работещ и ефективен модел съвместно с общините за развитието на  масовия спорт по места.
 
Околна среда и климат        
-           Осигурихме мащабни инвестиции за реализиране на приоритетни екологични проекти, с което се подсигуряват жизненоважни услуги за населението за период от 30 до 50 години напред
-           Ще приключи изграждането на всички 56 регионални системи за управление на отпадъците
-           Ще приключи изграждането на ВиК инфраструктурата във всички населени места над 10000 е.ж.
-           Ще приключим изграждането на всички съоръжения за събиране и пречистване на отпадъчните води по черноморското крайбрежие
-           Ефективно използване на ресурсите и прилагане на нови екологични технологии за устойчив растеж
-           Създаване на необходимата среда за лоялна конкуренция и ефективно прилагане на законодателството в околната среда от бизнеса и намаляване на бюрокрацията, времето и цената на услугите за бизнеса и гражданите.
-           Прозрачен и безпристрастен контрол, подобряване на мониторинга и информираността за състоянието на околната среда.
 
Информационни и комуникационни технологии   
-           Ефективно и всеобхватно електронно управление на всички нива – централно и общинско.
-           Бърз интернет от ново поколение за всички – села, малки населени места, градове, администрация. Безопасен интернет за нашите деца.
-           Развитие на електронните съобщения при свободна и ефективна конкуренция
 
Здравеопазване        
-           Повече здрави деца  чрез комплексни профилактични и здравни грижи и ранно приучване към здравословен начин на живот, рационално хранене и физическа активност
-           Своевременна спешна помощ, достъпна до всяко населено място чрез кадрово обезпечаване и модернизиране на транспортната и медицинска техника
-           Високотехнологично оборудване за българските болници за ранна диагностика и лечение на заболяванията
-           Въвеждане на електронно  здравно досие за по-ефективна, контролирана и прозрачна  система
-           Ще контролираме факторите на риска за развитието на хроничните незаразни заболявания и ще подобрим достъпа до комплексни медицински грижи на пациентите с крайна цел по-добро здраве на нацията
 
Външна политикаи европейско сътрудничество
-           защитени и сигурни български граждани в чужбина с достъпни електронни консулски услуги, система за реагиране в случаи на бедствия по целия свят и Закон за консулската защита;
-           агресивно търсене на нови бизнес възможности и пазари за българските компании;
-           грижа за поддържане на българската идентичност, език и култура в традиционните и новите български общности в чужбина.
-           нова и модерна на дипломатическата служба, с ново поколение млади дипломати и съвременни форми на дипломатическо и консулско представителство;
-           влиятелна България в ЕС чрез активно участие в изработването и реализирането на европейска външна политика както към съседните региони, така и към стратегическите партньори;
-           подкрепа на европейската перспектива на страните от Западните Балкани при стриктно изпълнение на критериите за членство и заключенията на Европейския съвет;
-           задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество със САЩ в рамките на НАТО;
-           Гласът на България се чува в ЕС, нашите предложения формират европейската политика. Ще бъдем активни, конкретни и прагматични в европейските дебати както към съседите, така и към стратегическите партньори
-           Няма да позволим накърняване на правата на българите заради вътрешнополитически битки в други страни. Огромното мнозинство българи в чужбина работят много, изкарват честно прехраната на себе си и семействата си. Ще подпомагаме образованието на техните деца по български език
-           Ще работим за това, българите да са по-защитени от съвременните заплахи, вкл. от тероризъм
-           Външна политика в полза на бизнеса - Агресивно ще отваряме повече и нови пазари за българския бизнес, защото външната политика не може да няма икономическо измерение. Ще привлечем нови инвестиции в България, които да стимулират индустриалното производство и да отворят нови работни места
-           Ще продължим да модернизираме посолствата и да отваряме вратите за млади хора в МВнР. България има нужда от ново поколение съвременни дипломати, достойно представящи европейска България.
 
Гласувайте с бюлетина №15!
 
Пресцентър на ПП ГЕРБ- Смолян
 
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре