Предстоящо заседание на Общински съвет - Смолян

Предстоящо заседание на Общински съвет - Смолян

Общинския съвет на Община Смолян ще заседава на 25 август 2022 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян. Някои от по – важните точки, залегнали в дневния ред са:

 

  • - Утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата в тях под определения минимум за учебната  2022/2023 година.
  • - Продължаване на съвместното сътрудничество на Общински съвет Смолян за предоставяне на помещения общинска собственост за безвъзмездно управление на Министерство на електронното управление по реда на Закона за общинската собственост.
  • - Одобряване на Общ устройствен план на Община Смолян.
  • - Приемане годишен план за ползването на дървесина от горски територии, собственост на Община Смолян през 2022 г.
  • - Даване на съгласие за прихващане на временен безлихвен заем на Община Смолян от Централния бюджет на „Република България“ със средства от целева субсидия за капиталови разходи.
  • - Обсъждане и съгласуване на Актуализиран Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за регулаторен период 2022 г. – 2026 г. 
  • - Свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре