Реакция и принос на Европейския парламент относно Стратегията на ЕС за равенство между половете за 2020-2025 г.

Реакция и принос на Европейския парламент относно Стратегията на ЕС за равенство между половете за 2020-2025 г.
  • Евродепутатите приветстват стратегията, но критикуват липсата на конкретни цели за периода до 2025 г.
  • Необходими са задължителни мерки за премахване на разликата в заплащането между жените и мъжете
  • Опасения относно враждебните реакции срещу равенството между половете, по-специално в Полша и Унгария

 Парламентът приветства положителните мерки, включени в новата Стратегия на ЕС за равенство между половете, но призовава за допълнителни действия и конкретни и обвързващи цели.

В своя доклад, приет на 21 януари с 464 гласа „за“, 119 „против“ и 93 „въздържал се“, евродепутатите описват Стратегията на Комисията за равенство между половете за периода 2020—-2025 г. като амбициозна, но изразяват съжаление, че понякога тя е твърде неясна и не съдържа конкретни цели, които да бъдат постигнати до 2025 г., както и ясни инструменти за мониторинг.

Борба с насилието срещу жените

По отношение на Истанбулската конвенция Парламентът приветства намерението на Комисията да предложи през 2021 г. мерки за постигане на целите на Конвенцията, в случай че някои държави членки продължат да блокират ратифицирането ѝ.

Дълбоко обезпокоени от естеството, мащаба и сериозността на насилието и тормоза на работното място, евродепутатите призовават за задължителни мерки за дефиниране и забрана на насилието и тормоза на работното място. Те трябва да включват достъп до съобразени с равенството между половете, безопасни и ефективни механизми за подаване на жалби и разрешаване на спорове, кампании за обучение и повишаване на осведомеността, както и помощни услуги и средства за правна защита.

Те настояват и за рамкова директива на ЕС за предотвратяване и борба с всички форми на насилие, основано на пола - по-специално гениталното осакатяване на жени, принудителните аборти, стерилизация и бракове, сексуалната експлоатация, трафика на жени, кибернасилието и изказванията, подбуждащи към омраза срещу жените.

Премахване на разликата в заплащането

За да се преодолее разликата в заплащането между жените и мъжете, евродепутатите настоятелно призовават Комисията да представи във възможно най-кратък срок обвързващи мерки за прозрачност в заплащането.

В контекста на пандемията евродепутатите подчертават, че 70 % от работната сила в областта на здравеопазването и социалните грижи в световен мащаб са жени, които често получават минимална заплата. Те призовават за изравняване на заплатите и условията на труда в силно доминираните от жени сектори като грижи, здравеопазване и търговия на дребно.

Борба с враждебните реакции срещу равенството между половете

Евродепутатите изразяват дълбоката си загриженост във връзка с враждебните реакции срещу правата на жените в някои държави членки, по-специално по отношение на правото на аборт и достъпа до всеобхватно сексуално образование в Полша, както и приетата реформа, която атакува правата на транссексуалните и интерсексуалните лица в Унгария. Те призовават за продължително наблюдение върху състоянието на правата на жените и равенството между половете, включително дезинформацията и регресивните инициативи във всички държави членки, както и за система за предупреждение, която да сигнализира за изземването на права.

Докладчикът Мария Нойхл (С&Д, Германия) заяви: „Днес Европейският парламент отново поставя равенството между половете на дневен ред. Ние казваме „да“ на равенството между половете и „не“ на насилието над жени и момичета от всякакъв произход. Ако нищо не се промени в ЕС, ще са необходими повече от 65 години, за да се постигне равенство между половете. Стратегията за равенство между половете и предложените от нея действия отправят по-бърз път към постигането на равенство между мъжете и жените. Той също така засилва нашата позиция по отношение на враждебната реакция срещу правата на жените в няколко държави членки. Върховенството на закона в Европа може да съществува, само ако има равенството между половете - без него демокрацията изостава“.

Контекст

Стратегията за равенство между половете за периода 2020-2025 г., представена от Комисията през март 2020 г., очертава набор от ключови действия, включително премахване на основаните на пола насилие и стереотипи, гарантиране на равно участие и равни възможности на пазара на труда (включително равно заплащане) и постигане на балансирано представителство на половете в процеса на вземане на решения и в политиката.

Държавите членки на ЕС са получили средно 67.9 от 100 точки в индекса за равенство между половете през 2020 г. — резултат, който се е подобрил само с 5.9 пункта спрямо 2005 г. Разликата между половете по отношение на почасовото заплащане в ЕС е 16 % и стига до 37 %, когато става въпрос за пенсионни доходи.

Бюро за връзка на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре